Unaprjeđenje prakse Ustavnog suda Crne Gore u pogledu zaštite od diskriminacije

Projekat “Unaprjeđenje prakse Ustavnog suda Crne Gore u pogledu zaštite od diskriminacije” je nastao sa ciljem da doprinese efikasnijoj primjeni antidiskriminacionog zakonodavstva u Crnoj Gori, posebno u kontekstu usklađivanja prakse nacionalnih sudova sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Institutom za pravne studije, uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori i usmjeren je na analizu odluka Ustavnog suda Crne Gore, kao i redovnih sudova, u odnosu na slučajeve diskriminacije u Crnoj Gori. Ključne aktivnosti projekta koje će se realizovati u periodu septembar 2015 – jun 2016, obuhvataju: potpisivanje Memoranduma o saradnji između CEDEM-a i Instituta za pravne studije, inicijalne sastanke sa stejkholderima, analizu zakonodavnog okvira, pripremu izvještaja o odlukama redovnih sudova i Ustavnog suda Crne Gore, kao i prezentaciju izvještaja kroz javne debate u Bijelom Polju i Podgorici.

Ukupna vrijednost projekta: 22, 340.00 EUR

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial