Posljednje aktivnosti

 • Objavljena analiza “Zabrana diskriminacije i ostvarivanje prava iz radnog odnosa: usklađenost pravnog okvira koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom sa međunarodnim standardima - dostignuća, problemi i preporuk

  22 april 2019

  CEDEM je objavio analizu “Zabrana diskriminacije i ostvarivanje prava iz radnog odnosa: usklađenost pravnog okvira koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom sa međunarodnim standardima - dostignuća, problemi i preporuke” predstavlja dio projekta “Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije lica sa invaliditetom”, koji realizuje CEDEM, u saradnji sa Centrom za antidiskiminaciju “EKVISTA”, a koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

  Analiza je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu je ukazano na međunarodne standarde koji su relevantni za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Analizirani su međunarodni dokumenti opšteg karaktera u kojima su sadržani principi zabrane diskriminacije i jednakih mogućnosti, kao i posebni dokumenti koji se odnose na zaštiti prava lica sa invaliditetom (propisi donijeti od strane Organizacije ujedinjenih nacija, Međunarodne organizacije rada, Savjeta Evrope i Evropske unije), kao i konkretne mjere u cilju poboljšanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja ove kategorije lica, koje su preduzete na međunarodnom nivou. 

  U drugom dijelu rada je obrađen postojeći zakonodavni okvir koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. Osim toga, akcenat je stavljen i na radno-pravni položaj lica sa invaliditetom, i to kako u pogledu ostvarivanja i zaštite individualnih prava iz radnog odnosa, tako i u pogledu ostvarivanja i zaštite prava iz socijalnog osiguranja.
  Obzirom da proces evropskih integracija podrazumijeva ujednačavanje kriterijuma u svim oblastima društvenog života, pa tako i u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom., vjerujemo da ćemo upoznavanjem sa međunarodnim i domaćim standardima u ovoj oblasti doprinijeti afirmaciji načela jednakih mogućnosti, kao i uspostavljanju suštinske jednakosti osoba sa invaliditetom u pogledu ostvarivanja prava na rad.

  PUBLIKACIJA JE DOSTUPNA OVDJE.

  Opširnije
 • Održan seminar "Uloga inspekcijskih službi i područnih/lokalnih jedinica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom tokom radnog odnosa: crnogorski standardi i uporedna praksa”

  22 april 2019

  Uspješno smo završili dvodnevni seminar “Uloga inspekcijskih službi i područnih/lokalnih jedinica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom tokom radnog odnosa: crnogorski standardi i uporedna praksa” u okviru projekta "Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskiminacije lica sa invaliditetom". Seminar je održan  17. i 18. aprila u Kolašinu, a istom su prisustvovali savjetnici za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju ZZZCG i inspektori/ke rada.

  Predavači na seminaru su bili:

  ✔️Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

  ✔️Vesna Simović Zvicer, profesorica na Pravnom fakultetu UCG i članica Sudskog savjeta.

  Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

  Opširnije
 • Održana obuka o prevenciji torture i diskriminacije zatvorenika za predstavnike institucije Ombudsmana

  12 april 2019

  CEDEM je 09. i 10. aprila održao dvodnevnu obuku za članove tima Ombudmana u oblasti prevencije torture i diskriminacije zatvorenika u Bijelom Polju. Obuku su pohađali 3 zamjenika/ce Ombudsmana i 9 samostalnih savjetnika/ca.

  Predavači na obuci su bile:

  - dr Ljiljana Jovanović, rukovoditeljka Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  - Prof. dr Vesna Ratković, članica GREVIO Savjeta Evrope i redovni professor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran.

  Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta “Podrška efikasnom upravljanju mehanizmom krivičnih sankcija u Crnoj Gori” se finansira iz sredstava Ministarstva pravde – Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

  Opširnije
 • Održana edukativna sesija o alternativnim načinima rješavanja sporova

  29 mart 2019

  Juče smo organizovali edukativnu info sesiju o alternativnim načinima rješavanja sporova za studente/kinje novinarstva i novinare/ke štampanih i elektronskih medija, koja je imala za cilj informisanje predstavnika/ca medija o medijaciji (posredovanju), sa posebnim akcentom na porodične sporove (razvod braka i vršenje roditeljskog prava) i krivične sporove (između maloljetnog učinioca krivičnog djela i žrtve), kako bi isti kasnije u svom radu češće i u skladu sa Etičkim kodeksom izvještavali o medijaciji kao pravnom instumentu za mirno rješavanje sporova.

  Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta “Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa” koji se finansira iz sredstava Ministarstva pravde Crne Gore.

   

   

  Ognjen Marković, programski menadžer CEDEM-a je na samom početku edukativne sesije ukazao na potrebu ulaganja dodatnih napora u podsticanje upotrebe medijacije kao brzog, ekonomičnog i pravičnog načina ostvarivanja prava na pravnu zaštitu i pristup pravdi.

  U tom smislu, kako je kazao, CEDEM će tokom cijele godine sprovoditi edukativne kampanje o medijaciji među predstavnicima medija i pravosuđa u cijeloj Crnoj Gori, imajući u vidu da je jedan od ciljeva projekta "Podrška unapređenja efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa" upravo i jačanje direktne saradnje pravosudnih institucija sa predstavnicima medija.

  Predavači na edukativnoj info sesiji o alternativnim načinima rješavanja sporova su bile:
  🔹 Marina Lutovac, direktorica Centra za posredovanje Crne Gore i medijator, koja je govorila na temu "Posredovanje u Crnoj Gori - normativni i institucionalni okvir, praksa i problemi u primjeni"
  🔹 Slavica Stijović, sekretarka Osnovnog suda u Podgorici, koja je govorila na temu "Posredovanje - osnovna načela, postupak posredovanja i uloga posrednika"

   

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

 

Više

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri