Civilno društvo u borbi za efikasno oduzimanje kriminalno stečene imovine

Projekat „Civilno društvo u borbi za efikasno oduzimanje kriminalno stečene imovine“ ima za cilj da podstakne primjenu relevantnog zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, kao i da doprinese jačanju saradnje između civilnog sektora i pravosudnih institucija u pogledu primjene instituta oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Projekat se realizuje uz podršku Ambasade SAD u Podgorici, u periodu jun 2015 – jun 2016. Ključne aktivnosti u projektu obuhvataju: inicijalne sastanke sa stejkholderima, analizu zakonodavnog i institucionalnog okvira, monitoring rada sudova i tužilaštva u pogledu privremenog i trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene organizovanim kriminalom i korupcijom, organizovanje treninga za predstavnike NVO, medija i pravosuđa, kao i završnu konferenciju za medije povodom predstavljanja rezultata projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 22,930.00 $ 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial