Podrška integraciji Crne Gore u Evropsku uniju – Podrška reformi pravosuđa

Projekat ima za cilj doprinese uspostavljanju odgovornog, transparentnog i efikasnog pravosuđa u Crnoj Gori i podstakne bržu integraciju Crne Gore u Evropsku uniju. Osim toga, projekat je usmjeren na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i analizu sudskih postupaka u oblasti organizovanog kriminala i korupcije.

Projekat obuhvata monitoring krivičnih postupaka koji se vode pred višim sudovima u Podgorici i Bijelom Polju za krivična djela sa elementima korupcije i organizovanog kriminala; treninge za predstavnike pravosuđa i advokature na temu prakse Evropskog suda za ljudska prava u krivičnim stvarima; pripremu i prezentaciju predloga praktičnih politika koji se tiču reforme pravosuđa, kao i radionice o pregovaračkim poglavljima 23 i 24 za predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave vladavinom prava. Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial