preloader

Podrška reformi pravosuđa u Crnoj Gori: Podrška borbi protiv organizovanog kriminala

Projekat je nastao sa ciljem doprinese efektivnijem funkcionisanju sistema konfiskacije i upravljanja imovinskom koristi stečenom izvršenjem krivičnih djela, te uspješnijoj borbi protiv organizovanog kriminala. Osim toga, projekat ima za cilj da podigne svijest o pravnoj prirodi i elementima sistema oduzimanja imovinske koristi stečene organizovanim kriminalom, kao i o značaju intersektorske i regionalne saradnje u ovoj oblasti.

Ključne aktivnosti projekta obuhvataju izradu analize normativnog i institucionalnog okvira; ispitivanje stavova civilnog sektora o stanju u datoj oblasti; intervjue sa predstavnicima nadležnih institucija; kao i treninge o međunarodnim standardima i uporednoj praksi u ovoj oblasti, za predstavnike tužilaštva, sudstva, policije, Uprave za imovinu, Advokatske komore Crne Gore i organizacija civilnog društva. Projekat je podržan od strane Ambasade SAD-a u Podgorici.