Proširenje i Građanstvo – Pogled u budućnost

CEDEM je, u partnerstvu sa Institutom za javne poslove iz Poljske, Centrom za javnu politiku PROVIDUS iz Letonije, Evropskim institutom iz Bugarske i Centrom za evroatlantske studije iz Beograda, počeo realizaciju projekta Proširenje i Građanstvo – Pogled u Budućnost. Glavni koordinator projekta koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, kroz program „Evropa za građane i građanke” je PASOS iz Češke Republike.

Cilj ovog programa je da EU učini bližom njenim građanima i građankama i omogući im da učestvuju u procesu donošenja odluka na nivou EU. Kroz ovaj program, građani i građanke imaju priliku da se uključe u proces međunarodnih razmjena i realizacije aktivnosti usmjerenih na uspostavljanje međunarodne saradnje, doprinoseći razvijanju osjećaja pripadnosti zajedničkim evropskim vrijednostima i jačanju procesa evropske integracije.

Projektom je obuhvaćena dubinska analiza dostignuća proširenja EU, nivo angažovanosti novih država članica i njenih građana/ki, organizovanje udruženja građana/ki i seminara, realizacija medijskih kampanja i predstavljanje izvještaja usmjerenih na javnost i donosioce političkih odluka u novim državama članicama i državama kandidatima za prijem u članstvo u EU.

Projekat ima tri cilja:

1. edukaciju građana/ki evropskih država i predstavnika civilnog sektora o procesima kreiranja EU politika i javnog zastupanja komunikacionih strategija na nivou EU, kao i širenje informacija o mehanizmima vršenja uticaja građana EU na proces donošenja odluka na nivou EU.

2. Drugo, podizanje svijesti javnosti u državama članicama i državama kandidatima za članstvo u EU o potrebi angažovanja građana/ki kako bi se obezbijedilo da njihovi izabrani predstavnici i vlade njihovih zemalja budu u potpunosti angažovani na nivou EU u ostvarivanju političkih odluka koje će zadovoljiti potrebe građana.

3. Treće, snaženje uticaja građana/ki na politički proces uoči izbora za Evropski parlament 2014. godine.

Aktivnosti:Aktivnosti planirane projektom su:

1. izrada Osnovne studije kojom je obuhvaćeno 11 novih država članica EU o stepenu integrisanosti i angažovanosti država u procesu donošenja odluka u EU;

2. istraživanja javnog mnjenja o stepenu informisanosti građana kada je u pitanju kreiranje EU politika i nivo angažovanosti u četiri nove države članice, analiza postojećih istraživanja i realizacija intervjua sa donosiocima odluka na nivou EU,;

3. izrada komparativne studije sa fokusom na četiri nove države članice EU; uključujuči izradu studije o nivou angažovanosti dvije države koji su kandidati za prijem u članstvo u EU (Crne Gore i Srbije), sa osvrtom na dosadašnja dostignuća u procesu pridruživanja,

4. organizovanje udruženja građana u novim državama članicama i državama kandidatima za članstvo u EU koja će raspravljati o rezultatima i zaključcima nacionalnih studija;

5. identifikovanje snaga i slabosti vlada u procesu odlučivanja na nivou EU i jačanje uloge građana u tom procesu;

6. organizovanje nacionalnih okruglih stolova i organizovanje medijske kampanje sa ciljem snaženja uticaja država članica i država kandidata za članstvo u EU i njihovih građana u procesu EU integracije;

7. Finalno istraživanje javnog mnjenja, medija outreach i javno zastupanje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial