preloader

PGF Crna Gora

U oktobru 2011, CEDEM je izabran za nacionalnog partnera Fondacije za otvoreno društvo (OSF) iz Budimpešte za implementaciju projekta “PGF Crna Gora”. Ovaj projekat se realizuje u okviru MtM (Making the most of the EU funds for Roma) programa, koji je usmjeren na unaprjeđenje dostupnosti EU fondova romskim organizacijama i poboljšanje inkluzije Roma u crnogorsko društvo.

Projekat “PGF Crna Gora” realizuje se već drugu godinu zaredom i ima za cilj da doprinese djelotvornijoj i održivoj integraciji Roma u crnogorsko društvo. Aktivnosti su usmjerene na jačanje kapaciteta romskih NVO i pripadnika zajednice za pisanje predloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Uključenost predstavnika romske zajednice u svim fazama i aktivnostima projekta predstavlja najveću vrijednost projekta.

Ključne aktivnosti obuhvataju organizovanje konsultacionih sastanaka sa relevantnim institucijama i predstvanicima zajednice, izradu posebnih analiza o potrebama, treninge za pisanje predloga projekta i upravljanje projektima finansiranim od strane Evropske unije, za predstavnike romskih NVO, lokalnih samouprava, partnera u socijalnom dijalogu i biznis sektora, uspostavljanje PGF servisa za krajnje korisnike na lokalnom nivou, pružanje savjetodavne podrške u pisanju i implementaciji projekata, formiranje selekcijskog odbora za kontrolu kvaliteta projekata. Projektom je takođe previđen program usavršavanja i jačanja kapaciteta mladih romskih stažista, uz stručni nadzor mentora i iskusnih saradnika. Posebna komponenta projekta je i javno zastupanje u oblasti nacionalnih i lokalnih strategija koje ima za cilj podstakne participativnost u procesu donošenja odluka koje se tiču RE populacije i da doprinese da potrebe i problemi ove populacije budu na adekvatan način adresirani kroz javne politike.

Projekat se implementira u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), NVO Humanitarac i Centrom za romske inicijative iz Nikšića (CRINK).