Obrazovanjem do socijalne inkluzije

CEDEM je, u partnerstvu sa Pedagoškim centrom Crne Gore i NVO „Djeca“ iz Rožaja, počeo da realizuje projekat „Obrazovanjem do socijalne inkluzije“ koji će trajati 18 mjeseci. Projekat se realizuje u okviru programa Prekogranične saradnje Crna Gora/Kosovo 2011 – 2013, uz saglasnost Ministarstva prosvjete Vlade Crne Gore, a isti finansira Evropska komisija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Partneri na projektu su i Kosovski centar za obrazovanje (KEC) i NVO „Bethany Christian Services“, sa Kosova. Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne uključenosti Roma, Aškalija i Egipćana u oblasti obrazovanja kroz poboljšanje institucionalne odgovornosti i obezbjeđenje boljih obrazovnih servisa. Projekat će doprinijeti jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave RAE populacijom u cilju njihovog uključivanja u dijalog s obrazovnim institucijama kao i razvijanju peer-to-peer učenja, razmjeni znanja i partnerstva među iskusnim i grassroots organizacijama civilnog društva u pograničnim regijama.

Projektom je planirano formiranje neformalne mreže zainteresovanih aktera koji rade na inkluzivnom obrazovanju romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori, čija će uloga biti konsultativnog karaktera u pogledu zadovoljavanja potreba svih korisnika projekta, posebno učenika, nastavnika i uprava škola koje su obuhvaćene projektom. Članovi/ce neformalne mreže će, zajedno sa projektnim timom učestvovati u studijskoj posjeti prekograničnoj regiji Crne Gore (Berane, Rožaje i Bijelo Polje) i Kosova (Peć, Istok i Đakovica) u okviru koje su, između ostalog, planirane i posjete školama koje pohađaju djeca iz romske i egipćanske populacije. Rezulatati istraživanja potreba romske i egipćanske populacije u oblasti obrazovanja koje je planirano projektom će poslužiti kao baza za razvijanje seta treninga koji će biti realizovani za predstavnike NVO-a, nastavnike, romsku djecu i njihove roditelje sa ciljem podizanja njihove svijesti o vrijednosti i potrebi obrazovanja i smanjivanja drop-outa. Planirana je i javna kampanja kao i priprema brošura i priručnika na temu obrazovanja RAE populacije u cilju podsticanja veće socijalne kohezije između ove manjinske i cjelokupne populacije u graničnoj regiji.

Ukupna vrijednost projekta: 115,158.75 EUR

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial