preloader

Zajedno za veću zaštitu tražilaca azila, migranata i žrtava trgovine ljudima

Projekat ima za cilj da doprinese rješavanju izbjegličke krize u regionu i EU, kroz pružanje podrške institucijama u Crnoj Gori da odgovore na savremene migracione izazove i ispune EU /NATO standarde u oblasti upravljanja migracijama. Specifični ciljevi projekta su: 1) Osnaženi kapaciteti civilnog društva za učešće u reformi azila i migracija; 2) Unaprijeđeni kapaciteti profesionalaca koji se bave tražiocima azila I migrantima za primjenu međunarodnih i EU standarda u datoj oblasti.
Ciljne grupe u projektu su organizacije civilnog društva, posebno one koje se bave zaštitom ljudskih prava i borbom protiv trgovine ljudima; pripadnici granične policije, prihvatnih centara, Ministarstva unutrašnjih poslova, Centra za azilante, centara za socijalni rad, dok su krajnji korisnici migranti i tražioci azila u Crnoj Gori, kao i lokalne zajednice.

Projekat je podržan od strane Fondacije braće Rokfeler.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 20.000 $.