preloader

Medijski centar za izvještavanje o životnoj sredini

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), u saradnji sa RTV Pljevlja i organizacijom Green Home, započeo je sa sprovođenjem projekta Medijski centar za izvještavanje o životnoj sredini – NORTHDvogodišnji projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske komisije kroz program Profesionalizacija medija u Crnoj Gori.

Projekat se sprovodi u periodu kada je od Crne Gore očekuje da intenzivira napore na usklađivanju i sproveđenju legislative u oblasti zaštiti životne sredine, posebno upravaljanja otpadom, kvalitetom voda i klimatskih promjena, kako je istaknuto u Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru za 2019. godinu u poglavlju 27 s jedne strane, i poboljšanje medijskih sloboda, kako je istaknuto u Akcionim planom za poglavlje 23 koji je u središtu pregovaračkog procesa, s druge strane.

S tim u vezi, opšti cilj projekta usmjeren je na jačanje participativne demokratije i proces EU integracije Crne Gore osnaživanjem i podsticanjem profesionalizma i istraživačkog novinarstva u oblasti zaštite životne sredine i pregovaračkog poglavlja 27.

Specifični ciljevi projekta se odnose na izgradnju kapaciteta novinara na sjeveru Crne Gore i ulaganje napora za izvještavanje o ključnim ekološkim temama na profesionalan i etički način, korišćenjem slobodnog pristupa IT alatima i bazama podataka, te saradnjom sa civilnim sektorom u ovoj oblasti.

Projekat je primarno usmjeren na novinare RTV Pljevlja, te studente novinarstva Fakulteta političkih nauka, free-lance novinare i organizacije civilnog društva sa sjevera Crne Gore.

Aktivnosti su podijeljene u tri klastera koje će doprinijeti:

  1. Unaprjeđivanju znanja i usvajanju novih vještina novinara i predstavnika civilnog društva za istraživačko novinarstvo i izvještavanje o životnoj sredini, korišćenjem novih alata kroz mentorstvo i obuke;
  2. Podsticanju istraživačkog novinarstva i izvještavanju o transparentnosti i pravu na informisanje o životnoj sredini koja utiču na socijalna i ekonomska pitanja građana;
  3. Podizanje svijesti i interakciju među novinarima, organizacija civilnog društva i građana