Edukacijom i dijalogom do EU

CRNA GORA
MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese procesu evropskih integracija podizanjem stepena informisanosti, razumijevanja i znanja o evropskoj integraciji, budućem članstvu i funkcionisanju EU, jačanjem kapaciteta multiplikatora i povećanje kvaliteta medijskih tekstova o procesu integracije Crne Gore u EU, ali i osnaživanje dijaloga i saradnje civilnog sektora, državnih tijela/institucija i građana.

S tim u vezi, aktivnosti projekta su podijeljene u dva dijela i to: informativne i edukativne aktivnosti. Informativne aktivnosti imaju za cilj da se podstaknu zainteresovanost građana za proces evropske integracije podizanjem stepena informisanosti i razumijevanja, dok su edukativne aktivnosti usmjerene na jačanje znanja i vještina onih multiplikatora koji su u (ne)posrednoj vezi sa građanima.

Sa ciljem analiziranja poznavanje procesa integracije Crne Gore u EU, EU institucije i način funkcionsanja EU, ali i rezultati usvojenih EU politika koji utiču na građane zemalja kandidatkinja i nivou poverenja u EU sprovešće se istraživanje javnog mnjenja o stavovima i poznavanju građana o pristupanju, članstvu i funkcionisanju EU. Ono će poslužiti i kao pregled trenutnog stanja i njegove efektivnosti, obezbjeđivanja šireg obima informacija i osnove za pisanje budućih strategija, akcionih planova i ostalih podzakonskih akata u ovoj oblasti. Set informativnih aktivnosti uključuju događaje poput “Dijalog sa građanima: Pričajmo o činnjenicama”, panel diskusija studenata za određene oblasti pregovaračkog procesa i njegovog uticaja na građane, interaktivne radionice za srednjoškolce i studente o pristupanju, članstvu i benefitima tog procesa, video animacije za EU rečnik sa jasnim prednostima i izazovima procesa pregovaranja i članstva u EU, seminar o članstvu i funkcionisanju EU, kao i film, o procesu pristupanja i članstvu u EU kroz vizuru glavnog pregovaračkog tima. Kao takve predstavljaju ključne aktivnosti, jer se njima direktno komunicira sa građanstvom radi obezbjeđivanja povećanja stepena informisanosti, razumijevanja i znanja građana o evropskoj integraciji, te ostvaruju realne osnove za stabilnu podršku procesu pristupanja. 

U okviru edukativnih aktivnosti, a radi unapređivanja kapaciteta multiplikatora u oblasti vidljivosti i izvještavanja o evropskoj integraciji, realizovaće se dvije obuke .

Sa ciljem zaokruživanja ovog cijelog procesa i poboljšavanja saradnje i dijaloga održaće se okrugli stolovi sa predstavnicima lokalnih samouprava i predstavnicima multiplikatora o evropskim integracijama, ali izraditi uporedna analiza iskustava saradnje nevladinog sektora i državnih institucija i tijela u procesu evropske integracije.

Kroz realizaciju aktivnosti usmjerenih podizanje svijesti o značaju EU integracija, članstvu i funkcionisanju EU povećenjem stepena informisanosti o budućem članstvu u EU, unapređenja kapaciteta predstavnika multiplikatora o EU pismenosti, te razvijanje i poboljšavanje održivih mehanizama201 dijaloga i saradnje civilnog sektora, državnih institucija/tijela i građana u oblasti evropske integracije povećaće se stepen informisanosti i znanja građana, ali i proširiti dijalog, kao i znanje i vještine multiplikatora u oblasti evropske integracije.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial