ZA VEĆU RAVNOPRAVNOST U POLITIČKOM ODLUČIVANJU!

Preko polovine stanovništva Crne Gore čine žene, dok je njihova participacija u političkom i javnom životu gotovo zanemarljiva. Regresivni trend učešća žena i osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta, kao i marginalizovanih u političkom odlučivanju predstavlja okosnicu projekta “Za veću ravnopravnosti u politićkom odlučivanju!”, što je prepoznato kroz niz međunarodnih izvještaja koji tretiraju pitanje rodne ravnopravnosti i političke participacije žena,. S tim u vezi, svrha ovog projekta je doprinošenje ispunjavanju obaveza koje proističu iz CEDAW konvencije i preporuka, s obzirom da se od Crne Gore očekuje da preduzmu odgovarajuće mjere za eliminaciju diskriminacije nad ženama u političkoj i drugim oblastima života, nezavisno od toga od koga potiče diskriminatorno ponašanje.

U skladu sa navedenim, opšti cilj projekta je podsticanje participacije žena i osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta, kao i marginalizovanih na ravnopravnoj osnovi sa muškarcima u političkom i javnom životu sprečavanjem i eliminacijom stereotipa i predrasuda. Doprinos ostvarivanju opšteg cilja će biti realizovan kroz ostvarivanje specifičnih ciljeva odnosno upređivanjem znanja i vještina za političku participaciju i odlučivanje, poboljšavanjem normativnih propisa o političkoj participaciji žena na lokalnom i nacionalnom nivou, te podizanjem svijesti opšte populacije o eliminaciji stereotipa i predrasuda.

Imajući u vidu navedene ciljeve, aktivnosti se odnose na izgradnju kapaciteta u oblasti političke participacije žena uz obezbjeđivanje inovativnom priručnika za političku participaciju žena i osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta. Dodatno, sa ciljem poboljšavanja normativnih propisa u ovoj oblasti i važnosti sinergetskog i multisektorskog pristupa ovom pitanju kreiraće se platforma različitih društvenih i političkih subjekata, koji će izraditi finalni predlog inicijative za podnošenje izmjena i dopuna Zakona o izboru poslanika i odbornika kako bi se sistem kvota za žene povećao na 40%. Procesu zagovaranja posvećena je posebna pažnja, zbog čega će se pored kreiranja platforme održati aktivnosti poput održavanja sastanaka sa predstavnika nadležnog skupštinskog odbora i nacionalne konferencije na temu jačanja vidljivosti i percepcije žena u javnom i političkom životu. S obzirom na važnost podizanja svijesti sa ciljem eliminacije rodnih stereotipa i predrasuda u medijskoj kampanji projekta realizovaće se aktivnosti koje će biti usmjerene na promovisanje žena sa lokalnih izbora i učešća u političkom odlučivanju, kao i podcast sa ženama političarkama i Crne Gore i regiona, ali i EU.

Očekivani ishodi ovog projekta usmjereni su na sticanje znanje i vještina ciljnih grupa o važnosti političke participacije i odlučivanja, obezbjeđivanje sinergetskog i multisektorskog pristupa u cilju iniciranja izmjena postojećeg zakonskog rješenja te podizanja svijesti opšte populacije o važnosti eliminacije rodnih stereotipa i predrasuda putem inovativne medijske kampanje.

Projekat je podržan je od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, a ukupan budžet za realizaciju ovog projekta je 12.400,00 eura.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial