Čestitamo Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa postignuti rezultati!

Čestitamo Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa postignuti rezultati!

U saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMi) realizuje se projekat pod nazivom „Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta OCD za doprinos integritetu pravosuđa“.

Opšti cilj projekta je da doprinese postizanju višeg nivoa vladavine prava u Crnoj Gori, što će se ogledati u ocjenjivanju i povećanju stepena profesionalizma, odgovornosti, efikasnosti i integriteta pravosuđa kroz uspostavljanje bliže saradnje i efikasnijih mehanizama. između organizacija civilnog društva i pravosudnih institucija. Specifični cilj ovog projekta je unapređenje kapaciteta lokalnih organizacija i veće uključivanje civilnog društva u reforme pravosudnog sistema Crne Gore, kao i pregovore o Poglavlju 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava).

Projekat takođe predviđa praćenje najvažnijih sudskih predmeta u Crnoj Gori, uključujući implementaciju novih instituta kao što su sporazum o priznanju krivice i odloženo krivično gonjenje. Ove aktivnosti će biti praćene izdavanjem redovnih, godišnjih izvještaja (ukupno 2) o glavnim nalazima i preporukama do kojih smo došli kroz praćenje suđenja. Projekat se obavezuje da organizuje dvije nacionalne konferencije (jedna godišnje) na kojima će glavnim učesnicima nacionalnog pravosuđa, međunarodnim partnerima i organizacijama civilnog društva biti predstavljeni godišnji izvještaji o praćenju suđenja.

Kao jednu od najvažnijih aktivnosti ističemo redovno praćenje medija u Crnoj Gori i izradu godišnjih izvještaja o ponašanju medija u vezi sa sudskim postupcima u Crnoj Gori. Navedeni izvještaji, zapažanja i glavni rezultati biće predstavljeni predstavnicima medija i drugim relevantnim učesnicima.

Projekat je podržala Evropska komisija preko Delegacije EU u Crnoj Gori.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial