Proširenje i građanstvo – pogled u budućnost

Proširenje i građanstvo – pogled u budućnost

CEDEM je u partnerstvu sa Institutom za javne poslove u Poljskoj, Centrom za javnu politiku PROVIDUS u Letoniji, Evropskim institutom u Bugarskoj i Centrom za evroatlantske studije u Beogradu, pokrenuo projekat Proširenje i građanstvo – Pogled u budućnost . Glavni koordinator projekta, koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, kroz program “Evropa za građane”, je PASOS iz Češke.

Cilj ovog programa je približiti EU svojim građanima i omogućiti im da učestvuju u procesu donošenja odluka na nivou EU. Kroz ovaj program građani imaju priliku da se uključe u proces međunarodne razmjene i provođenje aktivnosti usmjerenih na uspostavljanje međunarodne saradnje, doprinoseći razvoju osjećaja pripadnosti zajedničkim evropskim vrijednostima i jačanju procesa evropskih integracija. .

Projekat uključuje dubinsku analizu dostignuća proširenja EU, stepena angažovanja novih država članica i njenih građana, organizovanje udruženja građana i seminara, sprovođenje medijskih kampanja i predstavljanje izveštaja usmerenih na javno i političku odluku. proizvođači u novim državama članicama i zemljama kandidatima. u članstvo u EU.

Projekat ima tri cilja:

edukacija građana evropskih zemalja i predstavnika civilnog sektora o procesima kreiranja EU politika i javnog zagovaranja komunikacijskih strategija na nivou EU, kao i širenje informacija o mehanizmima uticaja na građane EU na proces donošenja odluka na nivou EU .

Drugo, podizanje javne svijesti u državama članicama EU i zemljama kandidatima o potrebi uključivanja građana kako bi se osiguralo da su njihovi izabrani predstavnici i njihove vlade u potpunosti angažirani na nivou EU u provođenju političkih odluka koje zadovoljavaju potrebe građana.

Treće, jačanje uticaja građana na politički proces uoči izbora za Evropski parlament 2014. godine.

Aktivnosti: Aktivnosti planirane projektom su:

izrada Osnovne studije koja pokriva 11 novih država članica EU o stepenu integracije i angažmana država u procesu donošenja odluka u EU;

ispitivanja javnog mnjenja o nivou informisanosti građana kada je u pitanju kreiranje politika EU i stepenu angažmana u četiri nove države članice, analiza postojećih istraživanja i intervjui sa donosiocima odluka na nivou EU;

priprema komparativne studije sa fokusom na četiri nove zemlje članice EU; uključujući izradu studije o stepenu angažovanja dvije zemlje kandidata za članstvo u EU (Crne Gore i Srbije), sa osvrtom na dosadašnja dostignuća u procesu pristupanja,

organiziranje udruženja građana u novim državama članicama i zemljama kandidatima za članstvo u EU radi rasprave o rezultatima i zaključcima nacionalnih studija;

utvrđivanje snaga i slabosti vlada u procesu donošenja odluka na nivou EU i jačanje uloge građana u tom procesu;

organizovanje nacionalnih okruglih stolova i organizovanje medijske kampanje sa ciljem jačanja uticaja država članica i zemalja kandidata za članstvo u EU i njihovih građana u procesu evropskih integracija;

Završno ispitivanje javnog mnijenja, medijski kontakt i zagovaranje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial