U Opštini Bar održana III tribina „Dijalog sa građanima: Pričajmo o činjenicama“

U Opštini Bar održana III tribina „Dijalog sa građanima: Pričajmo o činjenicama“

 (Detalj sa panel diskusije održane u hotelu “Princess” u Baru. Za više slika pogledati našu Galeriju.)

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) održao je treću u nizu panel diskusija u Opštini Bar u okviru projekta „Obrazovanje i dijalog do EU“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Ovom panel diskusijom nastavljena je realizacija aktivnosti „Dijalog sa građanima: Razgovarajmo o činjenicama“, koja nastoji da doprinese procesu evropskih integracija kroz podizanje svijesti, razumijevanja i znanja o evropskim integracijama, budućem članstvu i funkcionisanju EU. Kako je dotična aktivnost realizovana u Baru, a uzimajući u obzir brojne potencijale koje Opština Bar, kao lučki grad sa značajnim potencijalima primorske privrede, ima, panel je razmatrao pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija. Svrha panel diskusije je bila jačanje dijaloga i saradnje između civilnog sektora, državnih organa/institucija i građana, što je i jedan od ciljeva koji treba postići realizacijom ovog projekta.

Organizovanjem ovog panela nastavlja se pozitivna praksa informisanja i razumijevanja Carinske unije i njenih acquis communautaire, posebno sa aspekta uticaja koje ona ima na zaštitu građana, ali i ukupan razvoj privrede.

Snežana Vučković, pomoćnik direktora Uprave carina za carinsko-pravne poslove, istakla je veliki značaj i složenost Poglavlja 29 u daljim koracima Crne Gore na evropskom putu. Ona je tom prilikom istakla da se Carinska unija ne može posmatrati samo kroz prizmu poglavlja 29, već da je usko povezana sa drugim pregovaračkim poglavljima, kao što su: Poglavlje 1 – Sloboda kretanja roba; poglavlja 7- Prava intelektualne svojine i poglavlja 16- Porezi. Napomenuto je i da Uprava carina obezbjeđuje efikasno praćenje i naplatu carinskih potraživanja, čime se u kontinuitetu ostvaruje dobar trend naplate prihoda. Tokom prezentacije istaknuta je i saradnja sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), Svjetskom bankom i Delegacijom EU. Napomenuto je i da Crna Gora nastavlja sa usvajanjem zakonske regulative u preostalim oblastima koje zahtijevaju dalje usaglašavanje, prije svega harmonizaciju zakonodavstva u oblastima carinskog statusa i tranzita, upravljanja carinskim rizicima i bezbjednosnih aspekata, uključujući program Ovlašćenog ekonomskog operatera (OEO), zakon o intelektualnoj svojini. i prekursori droga.

Dragan Lučić, direktor Carinarnice Bar, govorio je o modernizaciji i digitalizaciji carinskih procedura, ističući da Uprava carina posljednjih godina ostvaruje kontinuirani rast prihoda i da nisu naplaćena carinska potraživanja. Korišćenjem elektronskog servisa za privredu, svi učesnici u carinskom postupku imaju mogućnost da brzo i jednostavno, u realnom vremenu, prate potraživanja, plaćanja i rokove plaćanja carinskog duga. Na taj način se postiže efikasno praćenje i naplata carinskih potraživanja.

Imajući u vidu značaj carinskog sistema, g-din Miloš Vujović, kontakt osoba Radne grupe za pregovaračko poglavlje 29 Kancelarije za evropske integracije, govorio je o osnovnim zadacima carinskog sistema u cilju brzog saobraćaja legalne robe i putnika. , zaštita carinske bezbjednosti uz efikasnu naplatu prihoda u skladu sa propisima, a sve u cilju razvoja privrede Crne Gore. U kontekstu NCTS faze 5 (Novi kompjuterizovani carinski sistem), istaknuto je da će Crna Gora biti među prvim zemljama koje će razviti ovaj sistem bez implementacije prethodne faze. Pomenuta je i neophodna saradnja između Ministarstva finansija i Uprave carina u cilju kontinuiranog jačanja i unapređenja administrativnih kapaciteta u cilju dostizanja standarda EU, posebno u oblastima razvoja i implementacije međusobno povezanih carinskih sistema.

Gospodin Vojo Banović, izvršni direktor Međunarodne agencije za pomorstvo i transport Jadroagent iz Bara, govorio je o uticaju na poslovanje kompanije od početka pregovora do danas, ističući značaj evropskog puta Crne Gore i mogućnost otvaranja granica.

Nakon uvodnih izlaganja, otvorio se prostor za diskusiju obilježena pitanjima koja se odnose na izazove sa kojima se suočavaju predstavnici Uprave carina prilikom usklađivanja našeg zakonodavstva sa EU, te koje su prednosti koje građani mogu imati od ovog pregovaračkog poglavlja. Prisutne je interesovao i spektar aktivnosti koje obuhvataju poslovanje Jadroagent Bara.

Panel diskusijom u Baru zaokružena je aktivnost „Dijalog sa građanima: Razgovarajmo o činjenicama“, koja je, pored ove opštine, obuhvatila i razgovore u opštinama Mojkovac i Nikšić.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial