Dvodnevna edukativna radionica “Rodno uvjetovano nasilje – izazovi i perspektive”

Dvodnevna edukativna radionica “Rodno uvjetovano nasilje – izazovi i perspektive”

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) proveo je dvodnevnu edukativnu radionicu za predstavnike nevladinih organizacija i pravosuđa iz Podgorice, Bijelog Polja i Berana pod nazivom „Rodno uvjetovano nasilje – izazovi i buduće perspektive“. Radionica je održana od 29. do 30. srpnja 2021. u hotelu Bianca u Kolašinu. Cilj radionice bio je jačanje kapaciteta crnogorskog pravosudnog sustava i nevladinog sektora upućivanjem na ključna postignuća u pravosudnoj praksi kroz analizu: usklađivanja crnogorskog zakonodavstva s acquis communautaire i institucija EU poput Vijeća Europe, analize presudama i odlukama nacionalnih sudova i državnih odvjetništava, te praksi Institucije pravobraniteljice u području zaštite prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja.

Radionicu je otvorio Matija Miljanić, koordinator projekta u CEDEM-u, istaknuvši kako rezultati Indeksa demokracije za 2020. godinu ukazuju na negativan trend u pogledu ravnopravnosti spolova u odnosu na posljednje rezultate iz 2016. godine, već i rezultate mjerenja iz 2007. godine. Najizraženiji negativan trend prisutan je u govoru mržnje prema ženama, dok kada je riječ o ravnopravnom sudjelovanju žena u društvenom životu, diskriminaciji pri zapošljavanju, te diskriminaciji unutar samih poduzeća i institucija, razina ravnopravnosti spolova ostaje na visokom nivou. isto mjesto. Miljanić je dodao kako je ova edukativna radionica nužna kako bi se povećalo znanje pravosuđa na temu ravnopravnosti spolova te međunarodnih i nacionalnih standarda u području pravne zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Osim toga, Miljanić je napomenuo da CEDEM doprinosi ispunjavanju preporuka Odbora za eliminaciju diskriminacije žena, gdje je u jednom od zaključnih zapažanja u drugom periodičnom izvještaju za Crnu Goru istaknuto da država članica treba unaprijediti programe izgradnje kapaciteta za suce, tužitelje, djelatnike za provedbu zakona i odvjetnike, kako bi im se omogućilo da izravno primjenjuju ili se pozivaju na odredbe CEDAW-a u sudskim ili upravnim postupcima te da u skladu s tim tumače domaće pravo.

Valentina Pavličić, predstavnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, je prvog dana upoznala prisutne sa Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Žene i nasilje u obitelji (Istanbulska konvencija). Osim toga, Pavličić je govorio o usklađivanju crnogorskog zakonodavstva s antidiskriminacijskim standardima EU i Vijeća Europe (konvencije, direktive i rezolucije) u oblasti ravnopravnosti spolova, te o sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava. u području rodno uvjetovanog nasilja, ostavljajući sudionicima za kraj nekoliko praktičnih savjeta.

Siniša Bjeković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, je drugog dana uputio polaznike u praksu crnogorskog pravosuđa i Institucije ombudsmana u zaštiti od diskriminacije žena (jedan od primjera je slučaj pred Institucijom ombudsmana – br. : 578/16). Bjeković je analizirao i odluke i presude sudova i državnih odvjetništava u području zaštite prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja (jedan od primjera je slučaj Valiulienė protiv Litve – 33234/07). Osim toga, govorio je o Zakonu o zabrani diskriminacije („Sl. list CG“, br. 46/2010, 40/2011 – ostali zakoni, 18/2014 i 42/2017) kako bi se dala jasnija slika i bolje primjena ovog zakona u budućem radu sudionika (Bjeković je sudionike uputio i na slučaj Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission).

Dvodnevna edukativna radionica održana je u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za provedbu politika ravnopravnosti spolova“ koji je financijski podržalo Ministarstvo pravosuđa, ljudskih i manjinskih prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial