Nedostatak učešća NVO u razmatranju izvještaja Vlade

Nedostatak učešća NVO u razmatranju izvještaja Vlade

Izvještaj Crne Gore o implementaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima razmatran je na 112. sjednici Komiteta za ljudska prava, održanoj od 7. do 31. oktobra. Komitet je tom prilikom ocijenio da je učešće NVO sektora u pripremi alternativnih izvještaja o implementaciji Pakta, koje je u slučaju Crne Gore bilo ograničeno, ključno za efektivnu ocjenu poštovanja Pakta.

U završnim napomenama i preporukama, Odbor ističe značaj daljeg jačanja kapaciteta Kancelarije ombudsmana u Crnoj Gori, kao i rješavanja problema diskriminacije pripadnika RE populacije, govora mržnje prema LGBT osobama, te regionalne saradnje u borbi protiv trgovine ljudima. i zakonska ograničenja štrajkova.

Više informacija o sednici Odbora o Crnoj Gori, kao i zaključne reči Odbora na engleskom jeziku, možete preuzeti na sledećem linku: http://www.ccprcentre.org/overview-112th-session-montenegro/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial