Nastaviti sa jačanjem kapaciteta predstavnika lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti

Nastaviti sa jačanjem kapaciteta predstavnika lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti


Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM održao je dvodnevni seminar “Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou – postignuti rezultati, ključna dostignuća i buduće perspektive” u cilju unapređenja lokalnih akcionih planova za postizanje rodne ravnopravnosti i veće integracije žena na lokalnom nivou. Nivo.

Seminar je održan u hotelu Bianca u Kolašinu, a prisustvovali su mu predstavnici lokalnih samouprava, prije svega opštinskih sekretarijata, nadležnih za provođenje aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti. Prvog dana seminara predavanja su održale Dina Knežević, savjetnica Zaštitnika građana i Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore.

Marko Pejović, programski menadžer CEDEM-a, u uvodnom izlaganju govorio je o rezultatima istraživanja koji potvrđuju da je kultura koja tjera žene da prihvate zavisnu ulogu u porodici i dalje snažno prisutna, čak i među mladima, te da je sinergija svih aktera u ovaj proces je neophodan. . Posebno je potrebno obratiti pažnju na lokalne samouprave i krenuti u proces odozdo prema gore, jer smo svjedoci da se postizanje ključnih indikatora i željenih uslova uočava samo na nacionalnom nivou, ali ako želimo da ti pokazatelji i željeni uslovi da se postigne, moramo se okrenuti lokalnom nivou. uložiti dodatne napore u tom pravcu.

Dina Knežević se u prvom predavanju osvrnula na međunarodni okvir rodnih pitanja i u tom smislu podsjetila na najvažnije međunarodne dokumente koji se prvenstveno fokusiraju na ljudska prava i slobode, a potom i na pitanja rodne ravnopravnosti. Govorila je i o institucionalnim mehanizmima za postizanje rodne ravnopravnosti, ističući važnost rodne analize na lokalnom nivou i njenih metoda. Nada Drobnjak je istakla važnost integracije rodne perspektive, te je s tim u vezi bilo riječi o najvažnijim principima alata, ali i rodno osjetljivom budžetiranju, te potrebi većeg uključivanja žena u proces donošenja odluka. Podsjetila je prisutne na principe informisanja lokalne javnosti o politikama za uvođenje rodne ravnopravnosti, a samim tim i na Zakon o lokalnoj samoupravi.

Drugi dan seminara bio je fokusiran na praktični aspekt rodne ravnopravnosti. Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava, održala je dva predavanja sa ciljem da objasni metode gender mainstreaminga i upozna učesnike sa neophodnim koracima za integraciju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Ona je predavanje potkrepila brojnim primjerima iz prakse evropskih zemalja, što je dodatno inspirisalo prisutne da razmotre modele za uvođenje sličnih mjera u akcione planove crnogorskih opština, te dodatno istakla značaj rodne analize u donošenju strateških dokumenata u ovoj oblasti.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial