I dalje je potrebno raditi na realizaciji politike multietničnosti i multikulturalnosti

I dalje je potrebno raditi na realizaciji politike multietničnosti i multikulturalnosti

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) održao je dvodnevni seminar „Multikulturalizam u Crnoj Gori: status quo i buduće perspektive“ sa ciljem promovisanja pune ravnopravnosti i podizanja svijesti crnogorske javnosti o pravima manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i važnost multikulturalnosti. .

Seminar je održan u hotelu Bianca u Kolašinu, a prisustvovali su mu predstavnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao i predstavnici civilnog sektora, s ciljem uključivanja aktera koji rade u ovoj oblasti. Predavači na obuci su bili Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori mr Siniša Bjeković i profesor na Fakultetu političkih nauka doc. dr Danijela Vuković Ćalasan.

Direktorka CEDEM-a Milena Bešič je u uvodnom izlaganju istakla da iako je Crna Gora razvila model suživota zasnovan na opštoj međunacionalnoj toleranciji i ustavnim garancijama za zaštitu prava manjina, postoji etnička heterogenost koja nosi određeni rizik od sukoba i diskriminatorskih stavova i praksi. . Bešić je takođe istakao da relevantni pokazatelji pokazuju da je položaj manjinskih naroda i zajednica poboljšan (kako u kvantitativnim pokazateljima tako i u odnosu na provođenje mjera nadležnih institucija), ali da i dalje postoje normativno-pravni nedostaci koji se odnose na ostvarivanje politike multietničnosti i multikulturalnosti, kao i problemi u ostvarivanju ustavom zagarantovanih prava.

Tokom prvog predavanja, u ime Zaštitnika građana Siniše Bjekovića, na temu zaštite od diskriminacije i prava pripadnika manjina, sa akcentom na praksu, govorila je njegova savjetnica Milena Krsmanović. S obzirom da se diskriminacija tretira kao tešku društvenu pojavu koju je teško dokazati i koja posebno pogađa određene društvene grupe, ona je naglasila da su Zakonom o zabrani diskriminacije uvedene brojne proceduralne olakšice kada je u pitanju postupak zaštite. Ona je govorila i o crnogorskom pravnom poretku i specifičnostima zaštite od diskriminacije, osvrnuvši se na prava koja nacionalnim manjinama obezbjeđuje crnogorski zakonodavac.

Tokom drugog dana, dr Danijela Vuković Ćalasan upoznala je prisutne sa konceptom identiteta i istakla značaj UNESCO-ve Univerzalne deklaracije o kulturnoj raznolikosti, sa posebnim osvrtom na članove 1. i 2. koji propisuju vrijednost etnokulturnog pluralizma. Vuković Ćalasan je istakla važnost postizanja društvene kohezije, te ovom konceptu pristupila pozivajući se na strategije u okviru Vijeća Evrope, ali i UN-a. S tim u vezi, posebno je naglasila koliko ovaj koncept zavisi od društvenog konteksta i ukazala na najvažnije uzroke fluidnosti društvene kohezije.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial