Etnokulturne razlike kao uslov stabilnog multikulturalnog društva

Etnokulturne razlike kao uslov stabilnog multikulturalnog društva

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) održao je dvodnevni trening „Multikulturalizam u Crnoj Gori: status quo i buduće perspektive“ sa ciljem promovisanja pune ravnopravnosti i podizanja svijesti crnogorske javnosti o pravima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. i važnost multikulturalnosti. .

Obuka je održana u hotelu Bianca u Kolašinu, a prisustvovali su joj predstavnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao i predstavnici civilnog sektora, s ciljem uključivanja aktera koji rade u ovoj oblasti. Predavači na obuci su bili Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori mr Siniša Bjeković i profesor na Fakultetu političkih nauka doc. dr Danijela Vuković Ćalasan.

U uvodnom obraćanju direktorice CEDEM-a Milena Bešić je navela da CEDEM redovno sprovodi istraživanja koja imaju za cilj da ukažu na određene promjene u političkom, pravnom i društvenom planu, ali i na uporne izazove i nedostatke koji utiču na zaštitu prava manjina i manjinskih nacionalnih zajednica. . . Ona je istakla da su terenska istraživanja ukazala na potrebu efikasnijeg sprovođenja manjinskih politika u praksi, navodeći: nedorečenost/neodređenost formulacije pojedinih zakonskih standarda, socio-kulturni ambijent u kojem se sprovodi manjinska politika, ali i uticaj ekonomskih faktora i uticaj individualnih karakteristika građana na etničko distanciranje.

U prvom predavanju, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, mr Siniša Bjeković, osvrnuo se na univerzalne pravne standarde u zaštiti od diskriminacije i u tom smislu podsjetio na najvažnije međunarodne instrumente zaštite ljudskih prava sa posebnim pozivanje na prava manjina. On je govorio i o ljudskim pravima u kontekstu opštih principa, implementacije međunarodnih standarda i klauzule o jednakom tretmanu, pri čemu je istakao da i dalje postoji problem definisanja ljudskih prava, posebno u smislu definisanja žrtava kršenja ljudskih prava. Posebno je istakao četiri kriterijuma koja moraju biti ispunjena da bi se ispunio uslov legitimnosti svakog ograničenja ljudskih prava i sloboda. To su: 1. legitimnost (ako je to zakonom propisano), 2. legitimnost cilja zbog kojeg je određeno pravo ograničeno (javni interes za zaštitu dobara) 3. neophodna društvena potreba i 4. srazmjernost.

Drugog dana obuke doc. dr Danijela Vuković Ćalasan upoznala je prisutne sa konceptom multikulturalnosti i identiteta, pri čemu je istakla da je izgradnja zajedničkog političkog identiteta sastavni dio uspješnog upravljanja etnokulturnim pluralizmom. Istaknula je važnost UNESCO-ve Univerzalne deklaracije o kulturnoj raznolikosti, s posebnim osvrtom na članove 1. i 2. koji propisuju vrijednost etnokulturnog pluralizma. Takođe je istakla da stabilno multikulturalno društvo uspešno integriše dva ključna principa: poštovanje i prepoznavanje etnokulturne raznolikosti na svim nivoima i jačanje zajedničkog političkog identiteta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial