Mediji treba da proaktivno plasiraju informacije u vezi sa procesom donošenja odluka

Mediji treba da proaktivno plasiraju informacije u vezi sa procesom donošenja odluka

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) održao je okrugli sto „Uloga medija u podsticanju građanskog učešća u procesu donošenja odluka“, s ciljem analize trenutnog stanja u oblasti građanskog učešća putem e- vladinog portala i donošenje seta preporuka. uprave u cilju povećanja učešća građana u procesu donošenja odluka i podizanja svijesti o značaju učešća u ovom procesu. Okrugli sto je održan u hotelu Centerville, a prisustvovali su mu predstavnici organizacija civilnog društva i javne uprave.

Mediji imaju ključnu ulogu u informiranju pojedinaca, pružanju inkluzivne i kritičke platforme za javni dijalog i debatu, te kreiranju politika koje će koristiti građanima. „Obavljajući tri vrste uloga, mediji kao diseminatori informacija o procesu donošenja odluka, alat za edukaciju o procesu donošenja odluka i platforma za oblikovanje javnog mnijenja mogu potaknuti učešće građana u procesu donošenja odluka“, rekao je Marko Pejović, program menadžer u CEDEM-u.

Na sajtu www.euprava.me od 2015. godine postoji jedna posebna platforma – eParticipacija i obaveza Ministarstva javne uprave je da mjeri u kojoj mjeri institucije objavljuju pozive za javne rasprave, konsultacije, učešće u radnim grupama i javne oglase, a sa druge strane komentari građana . “Proces je mnogo transparentniji nego što je bio, jer na portalu eParticipation možete vidjeti sve pozive i javne objave institucija javne uprave, kao i izvještaje koji ih prate”, rekla je Mirjana Begović, načelnica Direkcije za eUpravu. Razvoj u Ministarstvu. javne uprave, te dodao da su “u periodu do 2018. godine bilo samo 4 komentara na nacrte i prijedloge zakona i strateških dokumenata građana”. Od aprila 2019. godine verzija ove stranice je poboljšana u funkciji, te je u 2019. godini bilo 179 javnih poziva, au prvoj polovini 2020. godine broj javnih poziva je već 169.

U 2020. godini putem ove platforme dostavljen je samo 1 komentar, zbog čega mediji i civilni sektor trebaju više informirati građane putem svojih kanala komunikacije, a s druge strane veću agilnost institucija javne uprave jer se dešava da izvještaj o javnom ročišta se objavljuju. kao poseban dio, što dodatno otežava pretragu. Međutim, Begović je naveo da će Ministarstvo javne uprave u narednom periodu uložiti dodatne napore da edukuje službenike i uredi dostupne sadržaje na ovom portalu, ali i apelovao na predstavnike civilnog društva da se pretplate na objavljivanje javnih poziva, kako bi dobili informacije putem e-maila. javne rasprave.

Portal e-peticija biće unaprijeđen u narednom periodu, jer je jedan od najčešćih problema u prethodnom periodu bilo upućivanje peticija za pitanja koja nisu u nadležnosti Vlade, zbog čega će poboljšana verzija ovog portala uključivati nadležnosti lokalne samouprave.

Begović se osvrnuo na portal Sistem48, koji je dostupan u više gradova Crne Gore, preko kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za izdavanje dokumenata, kao i prijavljeni problemi iz nadležnosti službi, organa i preduzeća lokalne samouprave.

Ključni izazovi u procesu e-participacije su nezainteresovanost građana, nedovoljna promocija, nedovoljno poznavanje informatičkih alata, propusti u proceduri objavljivanja, dok su preporuke podizanje svijesti građana, edukacija građana za korištenje IT alata, promocija, edukacija javni službenici i administratori.

Nakon izlaganja predstavnika Ministarstva javne uprave, učesnici okruglog stola dali su doprinos pripremi preporuka za medije i Ministarstvo javne uprave.

Preporuke za Ministarstvo državne uprave: 1) objavljivanje dokumenata mora biti dostupno svima, sa pažnjom na ALT tekst; 2) dodatno raditi na SEO optimizaciji; 3) proaktivna uloga Ministarstva državne uprave i promocija usluga u saradnji sa svim relevantnim akterima, sa posebnim akcentom na društvene mreže; 4) web stranice ili portali moraju biti prilagođeni korisnicima; 5) dalje radi na edukaciji službenika, posebno onih zaduženih za davanje odgovora na komentare; 5) veće uvažavanje komentara na javnim raspravama podstaći će građane da učestvuju.

Preporuke za medije: 1) proaktivno plasiranje informacija u vezi sa procesom donošenja odluka i promocija mehanizama putem kojih građani mogu doprinijeti boljim javnim politikama; 2) može zajedno sa nevladinim organizacijama, istraživačkim organizacijama ili institucijama javne uprave organizovati kampanje, skupove i druge aktivnosti kojima bi se podigla svijest građana o procesu odlučivanja; 3) efikasna medijska intervencija je odlična prilika da se građanima omogući dobrovoljno uključivanje u proces donošenja odluka i na taj način unaprijedi kvalitet strateških dokumenata na nacionalnom i lokalnom nivou i 4) mediji treba da djeluju kao katalizator za podsticanje učešća građana u ovom procesu. proces. grupe prikupljene za aktivnosti.

Okrugli sto je održan u okviru projekta „E-demokratija: građansko učešće u digitalnom dobu“ koji realizuje CEDEM uz podršku Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial