Za zabranu mučenja i nečovječnog ponašanja – premptorne norme u praksi crnogorskog pravnog poretka

Projekat  “Za zabranu mučenja i nečovječnog ponašanja – peremptorne norme u praksi crnogorskog pravnog poretka” je ideja CEDEM-a nastala kao rezultat mapiranih problema, izazova i nedostataka u ovoj oblasti prilikom implementacije prethodnih projekata na polju jačanja vladavine prava i oblasti zaštite i promovisanja ljudskih prava osuđenih i pritvorenih lica.

Imajući u vidu strateške ciljeve Crne Gore i obaveze u primjeni standarda Evropske unije u ovoj oblasti, projekat ima za cilj davanje podrške primjeni zabrane mučenja i drugih oblika zlostavljanja u Crnoj Gori u okviru pravosuđa, policije i državnih ustanova zatvorenog tipa, u kojima borave lica za čiju su zaštitu neposredno nadležni državni službenici, kroz unapređenje okvira za primjenu relevantnih standarda zaštite prava zatvorenika i pritvorenika, u skladu sa evropskim standardima i dobrim praksama i pružanje teorijskog i praktičnog znanja članovima pravnicima praktičarima o prevenciji mučenja (torture) i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, ili, skraćeno, zabrani zlostavljanja zatvorenika/ca i pritovrenika/ca.

Ovaj projekat je posebno usmjeren na predstavnike/ce: 1) Ministarstva pravde; 2) Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija; 3) Institucije Zaštitinika ljudskih prava i osnovnih sloboda (Ombudsmana); 4) Pravosuđa i Uprave policije (predstavnici Osnovnih i Specijalnog državnog tužilaštva, Osnovnih sudova i Višeg suda, Vrhovnog suda, Ustavnog suda i advokatskih kancelarija, sektor policije opšte nadležnosti) i 5) Apsolventi/kinje Pravnih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Mediteran i Donja Gorica koji sun a pripravničkom stažu u pravosuđu/policiji.

Glavne aktivnosti projekta su: 1) Pripremna faza projekta; 2) Priređivanje i objavljivanje priručnika za pravnike praktičare “Član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima – zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja: pregled jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava”; 3) Održavanje dvodnevne  obuke za 25 predstavnika/ca pravosuđa “Primjena člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima – praksa Evropskog suda za ljudska prava” ; 4) Održavanje pravne akademije za mlada kadrove u pravosuđu i Upravi policije “Ius cogens – uloga i pravne obaveze demokratskih država u sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja” i 5) Održavanje završne pres konferencije i eksterna evaluacija.

Projektne aktivnosti će se sprovesti u Podgorici i Kolašinu, a ukupan i traženi budžet neophodan za implementaciju projektnih aktivnosti iznosi 18,635.00 €. Projekat je finansiran iz sredstava Ministarstva pravde Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial