preloader

Multisektorskim pristupom za zaštitu prava i osnovnih sloboda lica sa invaliditetom!

Ovaj projekat ima za cilj davanje doprinosa većem poštovanju prava osoba sa invaliditetom i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom kroz: 1) pružanje praktičnog i teorijskog znanja savjetnicima u pravosuđu, akterima civilnog društva, predstavnicima lokalnih samouprava, medija, srednjoškolaca iz Bijelog Polja, Kolašina i Žabljaka, Centara za socijalni rad, Odsjeka za inspekcijske poslove i lokalnih jednica ZZZCG o antidiskriminacionom zakonodavstvu, zaštiti od diskriminacije LSI i omogućavanju ravnopravosti osoba sa invaliditetom sa drugim licima; 2) poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom odnosno ravnopravnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, kroz efikasnu primjenu Zakona o zabrani diskrimancije i Zakona o zabrani diskriimancije lica sa invaldiitetom; 3) podsticanje razvijanja koherentnije i djelotvornije poltike ravnopravnosti kroz jačanje svijesti o pravima osoba sa invaliditetom; i 4) podizanje svijesti javnosti o intersekcijskoj diskriminaciji lica sa invaliditetom.

Ovaj projekat je posebno usmjeren na sljedeće ciljne grupe: 1) Mladi kadrovi u pravosuđu (stručni savjetnici/e sa posebnim akcentom na zaposlene u Osnovnim sudovima, Višim sudovima, Ustavnom sudu, Vrhovnom sudu, kao i predstavnici državnog tužilaštva i advokatskih kancelarija); 2) Akteri civilnog društva (zaposleni u organizacijama koje se bave vladavinom prava, zaštitom i promocijom prava osoba sa invaliditetom (sa fokusom na monitoring implementacije mjerila za poglavlja 23. i 24.)); 3) Predstavnici/e Sekretarijata za društvene i pravno-normativne djelatnosti lokalnih samouprava iz sjevernog dijela Crne Gore; 4) Inspektori/ke rada Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore iz centralno-sjevernog dijela Crne Gore; 5) Savjetnici/e za zapošljavanje u lokalnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje iz centralno-sjeverng dijela Crne Gore; 6) Predstavnici elektronskih i štampanih medija; 7) Predstavnici/e Centara za socijalni rad, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva prosvjete i Ministarstva za ljudska i manjinska prava; 8) Srednjoškolci i srednjoškolke iz Bijelog Polja, Kolašina i Žabljaka i 9) Osobe sa invaliditetom.

Projektne aktivnosti će se sprovesti u Podgorici, Žabljaku, Bijelom Polju i Kolašinua ukupan traženi budžet neophodan za implementaciju projektnih aktivnosti iznosi 29.658,50 €. Projekat je finansiran iz sredstava Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.