Socijalnom inkluzijom do jednakih mogućnosti

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese socijalnom uključivanju marginalizovanih zajednica u Crnoj Gori u skladu sa evropskim standardima, kroz izgradnju kapaciteta pripadnika/ca ovih grupa, institucija i organizacija koje se bave socijalnom integracijom, te jačanje svijesti o mehanizmima i modalitetima socijalnog uključivanja marginalizovanih zajednica.

Projekat je zasnovan na rezultatima analize politika u oblasti socijalne zaštite koja je realizovana u okviru projekta Podrška socijalnoj zaštiti romske i egipćanske populacije.

Opšti cilj projekta je osnažiti kapacitete korisnika i organizacija civilnog društva za veće korišćenje socijalnih prava i usluga i veće učešće u socijalnim politika kao i unaprijediti saradnju između kreatora, nosilaca i korisnika socijalne politike. Osim toga, projekat ima za cilj da pruži podršku organizacijama civilnog društva i korisnicima socijalne zaštite u ostvarivanju njihovih prava, ali i da poveća nivo razmjene informacija o značaju i konceptu socijalnog uključivanja među stručnom javnošću i širom zajednicom. Projekat je podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial