Komparativna analiza i nacionalne studije o nezavisnim državnim institucijama kao bezbjednosnim akterima

Uprkos značaju uloge koju nezavisne institucije imaju za reformu sektora bezbjednosti (RSB), dostupna teorijska i komparativna literatura o tome je vrlo štura. Cilj ove studije je da prevaziđe ovaj nedostatak u literaturi, oslanjajući se na metodologiju i empirijska istraživanja sprovedena u okviru projekta „Mapiranje i praćenje RSB-a“ u Srbiji, koji sprovodi Beogradski centar za bezbednosnu politiku (www.bezbednost.org) i regionalnog projekta „Izgradnja kapaciteta civilnog društva radi mapiranja i praćenja RSB-a na Zapadnom Balkanu“, koji je realizovan u saradnji sa partnerima iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Kosova. Štaviše, ova studija ima za cilj da prepozna ključne naučene lekcije o djelotvornim strategijama za nadzor nad sektorom bezbjednosti od strane nezavisnih državnih institucija, kao i da navede preostale ključne izazove. Na ovaj način, nadamo se da ćemo doprinijeti političkoj debati o demokratizaciji i reformi sektora bezbjednosti na području Zapadnog Balkana.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial