Dijelimo odgovornost – promocija politika rodne ravnopravnosti!

Imajući u vidu strateške ciljeve Crne Gore i obaveze u primjeni standarda Evropske Unije u ovoj oblasti, projekat ima za cilj podizanje svijesti šire javnosti o značaju rodne ravnopravnosti i promociju veće zastupljenosti i učešća žena u političkom i javnom životu Crne Gore, kroz pružanje teorijskog i praktičnog znanja mladim kadrovima (članovi/članice poltiičkih partija, novinari/ke, pravnici/ce i diplomate) kao i predstavnicima/cama sudstva i tužilaštva o značaju rodne jednakosti, poboljšanje položaja i zastupljenosti žena na visokim pozicijama na lokalnom nivou i razvijanje lokalnih politika za borbu protiv diskiminacije žena, podsticanje razvijanja koherentnije i djelotvornije rodne politike kroz jačanje svijesti o problemu rodne neravnopravnosti šire stručne i laičke javnosti i podizanje svijesti javnosti o svim oblicima nasilja nad ženama, u cilju smanjenja nasilja.

Ovaj projekat je posebno usmjeren na: 1) predstavnike/ce sudstva i državnog tužilaštva (stručni saradnici/e i savjetnici/e sa posebnim akcentom na zaposlene u Osnovnim sudovima, Višem sudu, Ustavnom sudu, Vrhovnom sudu, osnovnim državnim tužilaštvima i advokatskim kancelarijama) iz cijele Crne Gore, sa fokusom na opštine sa sjevera; 2) predstavnike/ce lokalnih samouprava iz cijele Crne Gore ( koordinatori/ke za rodnu ravnopravnost u opštinama, predstavnici lokalnih Savjeta za rodnu ravnopravnost i/ili Kancelarije za rodnu ravnopravnost ili ukoliko nisu imenovani, predstavnici/e Sekretarijata društvene i pravno-normativne djelatnosti); 3) mlade lidere/ke političkih partija u Crnoj Gori (DPS, SD, URA, Demokrate, Bošnjačka stranka, HGI, Demos, Albanska Alternativa, itd..); 4) apsolvente/kinje smjera Novinarstvo u okviru Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore; 5) apsolvente/kinje smjera Međunarodni odnosi i diplomatija Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica; 6) apsolvente/kinje Pravnih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran i 7) širu javnost.

Projektne aktivnosti će se sprovesti u Podgorici, Žabljaku i Beranama, a ukupan i traženi budžet neophodan za implementaciju projektnih aktivnosti iznosi 17.920,50 €. Projekat je finansiran iz sredstava Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial