preloader

Jačanje kompetencija mladih za učestvovanje u procesu donošenja odluka

Polazna osnova ovog projekta je jedan od šest ključnih prioriteta definisanih Strategijom za mlade 2017-2021.godine, a to je da su mladi aktivni građani, uključeni, motivisani, proaktivni i da učestvuju u procesima donošenja odluka, razvoja zajednice, u kreiranju politika i njihovom sprovođenju. S tim u vezi,  aktivno građanstvo obuhvata sve oblike građanskog aktivizma i participacije, odnosno svaku aktivnost koju građani preduzimaju s ciljem uključivanja u proces donošenja, kao i primjene javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou (glasanje na izborima, učešće u javnim raspravama, okupljanje na zborovima građana u mjesnim zajednicama, podnošenje inicijativa za rješavanje problema, podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama, davanje potpisa peticijama, jasne akcije i različiti vidovi protesta kojima se jasno ukazuje na nepravilan rad organa vlasti).

Imajući u vidu da petina stanovništva Crne Gore čine mladi ljudi, veoma je važno je naglasiti značaj njihove participacije u procesu kreiranja i implementacije javnih politika i da ono predstavlja princip demokratskog uređenja države i osnovni preduslov za odgovoran i transparentan rad vlasti.

Opšti cilj projekta je podstaknuti aktivno uključivanje mladih u procese donošenje odluka, kreiranje politika i njihovom sprovođenju u područjima važnim za njihov život, zapošljavanje te razvoj zajednice, kroz specifične ciljeve i to: 1) Unaprijediti znanje i vještine mladih o načinima učestvovanja u procese donošenja odluka i 2) Poboljšati informisanost i dijalog mladih sa predstavnicima institucija i tijela u radu sa mladima.

Projektom će biti obuhvaćeni mladi uzrasta od 15-30 godina – učenici srednjih škola (opštih i stručnih), studenti tri Univerziteta, NEET skupine i omladinskih organizacija sa posebnim akcentom na mlade s invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i drugih lica i društvenih grupa koje mogu biti u riziku od diskriminatornog postupanja, kao i mlade sa sjevera.

Projekat će trajati 12 mjeseci i potreban budžet je 11.860,00 eura a finansira se iz sredstava Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.