Objavljena analiza zabrane diskriminacije i ostvarivanja prava iz radnog odnosa: Usklađivanje pravnog okvira koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa međunarodnim standardima

Objavljena analiza zabrane diskriminacije i ostvarivanja prava iz radnog odnosa: Usklađivanje pravnog okvira koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa međunarodnim standardima

CEDEM je objavio analizu “Zabrana diskriminacije i ostvarivanje prava iz radnog odnosa: usklađivanje pravnog okvira za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa međunarodnim standardima – dostignuća, problemi i preporuke” dio je projekta “Jačanje profesionalnih sposobnosti za borbu protiv sa invaliditetom“, koju sprovodi CEDEM, u saradnji sa Centrom za antidiskriminaciju „EKVISTA“, a uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Analiza je podijeljena u dva dijela. Prvi dio ukazuje na međunarodne standarde koji su relevantni za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Analizirani su međunarodni dokumenti opšteg karaktera koji sadrže principe nediskriminacije i jednakih mogućnosti, kao i posebni dokumenti koji se odnose na zaštitu prava osoba sa invaliditetom (propisi koje su usvojile Ujedinjene nacije, Međunarodna organizacija rada, Savet Evropa i Evropska unija). kao i konkretne mjere za unapređenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja ove kategorije lica koje su preduzete na međunarodnom nivou.

Drugi dio rada bavi se postojećim zakonodavnim okvirom koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Takođe, akcenat je stavljen na radnopravni status osoba sa invaliditetom, kako u pogledu ostvarivanja i zaštite individualnih prava iz radnog odnosa, tako iu pogledu ostvarivanja i zaštite prava iz socijalne sigurnosti.

S obzirom da proces evropskih integracija podrazumijeva usklađivanje kriterijuma u svim oblastima društvenog života, uključujući profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, vjerujemo da ćemo uvođenjem međunarodnih i domaćih standarda u ovoj oblasti doprinijeti afirmaciji jednakih mogućnosti i uspostavljanje suštinske jednakosti. osoba sa invaliditetom u pogledu ostvarivanja prava na rad.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial