Integracija Crne Gore u Evropsku uniju: Jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti crnogorskog pravosuđa

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM započeo je realizaciju projekta “Integracija Crne Gore u Evropsku uniju: Jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti crnogorskog pravosuđa”. Projekat je podržan od strane Pontis fondacije iz Slovačke i Balkanske mreže za razvoj civilnog društva, kroz Slovačko-balkanski fond za javne politike.

Projekat ima za cilj da pruži objektivnu procjenu o tome koliko je crnogorsko pravosuđe sposobno za uspostavljanje vladavine prava u svjetlu dalje dinamike priključenja Crne Gore Evropskoj uniji, te da doprinese usklađivanje crnogorske sudske prakse sa evropskim pravnim standardima. Projekat obuhvata sledeće elemente: jačanje kapaciteta organizacije za javno zagovaranje promjena u reformi pravosuđa; dokumentovanje sistemskih problema/izazova u daljoj implementaciji reforme pravosuđa; unapređenje saradnje između Vlade i organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija.

U okviru ovog projekta, CEDEM će pripremiti i distribuirati predlog praktične politike koji će obuhvatiti analizu nezavisnosti i nepristrasnosti pravosudnih organa, i to kroz analizu pravila za izbor sudija i tužilaca i primjenu načela slučajne dodjele predmeta u crnogorskom normativnom okviru i praksi. Projekat će obuhvatiti analizu normativnog i institucionalnog okvira za rad pravosuđa, definisanje preporuka za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, kao i javno zagovaranje usvajanja definisanih preporuka.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial