Održana dvodnevna akademija “Primjena alternativnih mjera pritvaranja u kontekstu migracija”

Održana dvodnevna akademija “Primjena alternativnih mjera pritvaranja u kontekstu migracija”

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sprovodi projekat ‘’Za djelotvornije politike zaštite migranata u Crnoj Gori’’ uz podršku Grupe 484 u okviru projekta Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu, koji finansira EU, posredstvom EK.

U okviru ovog projekta, održala se dvodnevna akademija “Primjena alternativnih mjera pritvaranja u kontekstu migracija” na kojoj su učestvovali predstavnici Crvenog Krsta, Direkcije za azil, Sektora granične policije, Osnovnog državnog tužilaštva Pljevlja, Osnovnog državnog tužilaštva Bijelo Polje, Osnovnog državnog tužilaštva Rožaje, Direkcije za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Akademija je održana 25 – 26. oktobra 2021. godine u hotelu Bianca, u Kolašinu. Cilj akademije je da kroz izgradnju kapaciteta službenika doprinese boljem i humanijem pristupu upravljanja migracijama, poboljšanju ravnoteže između poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata kao i bezbjednosti granica Crne Gore.Predavači/ce na akademiji su bili Bojan Bugarin – izvršni direktor NVO “Forum za evroatlantske perspektive” i Nerma Dobardžić – zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za oblast zaštite od diskriminacije, ranjivih grupa i rodne ravnopravnosti. 

IMG20211025161258

Akademija je doprinijela:

1. Boljem razumijevanju polaznika o primjeni alternativnih (u crnogorskom zakonodavstvu definisanih kao “blažih”) mjera pritvoru stranaca odnosno migranata, izbjeglica i tražioca azila.

2. Upoznavanju polaznika akademije sa primjenom člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama – pravo na slobodu i bezbjednost, u kontekstu migracionih procesa.

3. Usvajanju novih znanja i vještina o postupanju prema migrantima (prije svega maloljetnicima, djeci bez pratnje, ženama (uključujući trudnice, žrtve nasilja, počinioce krivičnih djela i osobama sa invaliditetom)), kao i načinu primjene alternativnih mjera pritvoru ovih lica.

4. Jačanju multi-sektorskog pristupa, kroz povezivanje učesnika različitih profesionalnih usmjerenja, a koji se bave migrantima, tražiocima azila, azilantima i izbjeglicama.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial