preloader
CEDEM je objavio publikaciju: Azil i migracijske politike u procesu pristupanja EU

CEDEM je objavio publikaciju: Azil i migracijske politike u procesu pristupanja EU

Pred vama je publikacija koja predstavlja još jedan rezultat projekta Jačanje kapaciteta za jačanje crnogorskog sistema azila i regulisanja iregularnih migracija, čiju implementaciju je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.

Publikacija je nastala sa ciljem podizanja svijesti javnosti o aktuelnim i veoma složenim pitanjima migracija i predstavlja kompilaciju tekstova koji se odnose na pregled evropskih pravnih izvora i prakse u pogledu zaštite prava izbjeglica i tražilaca azila; pregled relevantnih statističkih podataka; privremena mjerila u Poglavlju 24 i obaveze koje je Crna Gora preuzela u okviru Akcionog plana za ovo poglavlje; medijsko praćenje tražilaca azila; kao i posebne mehanizme za zaštitu ranjivih kategorija tražilaca azila i izbjeglica. Publikacija sadrži i određene preporuke za unapređenje sistema zaštite prava tražilaca azila i izbeglica i njihovu efikasniju integraciju u lokalnu zajednicu.