preloader
Predanost svih društvenih aktera ključna je za eliminaciju diskriminacije žena

Predanost svih društvenih aktera ključna je za eliminaciju diskriminacije žena

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) održao je dvodnevni seminar na temu „Uloga crnogorskog pravosuđa – ravnopravnost spolova i pravna zaštita žena žrtava nasilja u obitelji“, čiji je cilj bio podizanje svijesti i podizanje znanja o pravosudnim i tužiteljske savjetnice o ulozi pravosuđa u promicanju ravnopravnosti spolova kao i međunarodnim i nacionalnim standardima u području pravne zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja.

Seminar je održan 15. i 16. rujna 2020. godine u hotelu Bianca u Kolašinu, a na njemu su sudjelovali mladi kadrovi u pravosuđu, odnosno predstavnici pravosuđa i državnog odvjetništva (stručni suradnici i savjetnici s posebnim naglaskom na djelatnike u pravosuđu). osnovni sudovi, Viši sud, Ustavni sud, Vrhovni sud i Osnovna državna odvjetništva) iz cijele Crne Gore, s fokusom na općine na sjeveru. Predavači na akademiji bili su prof. dr. Vesna Ratković, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, Dina Knežević, savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i Rade Ćetković, sudija Osnovnog suda u Podgorici.

U uvodnom govoru direktorica CEDEM-a Milena Bešić istaknula je da je ravnopravnost žena i muškaraca sastavni dio korpusa ljudskih prava, te je ključni element u reformskom procesu i podrazumijeva ravnopravno sudjelovanje žena i muškaraca, jednak položaj, jednake mogućnosti i jednake beneficije. rezultate rada u svim područjima privatnog i javnog života. Proces pregovora koji je Crna Gora započela za punopravno članstvo u EU dovest će do daljnjeg napretka u primjeni standarda Europske unije, posebno u vezi sa pitanjem ravnopravnosti spolova. U tom smislu, Crna Gora treba poduzeti sve potrebne mjere za promicanje političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih prava žena i postizanje ravnopravnosti spolova. Bešić zaključuje da CEDEM, kao think-tank organizacija, čije je područje djelovanja rodna ravnopravnost, pokazuje stalne napore i podršku u poticanju usklađivanja crnogorskog zakonodavnog okvira s europskim pravnim okvirom.

Unutar prvog dana prof. dr. Vesna Ratković upoznala je prisutne s međunarodnim dokumentima na međunarodnoj i regionalnoj razini, te utjecajem ovih dokumenata na zaštitu prava žena i otklanjanje diskriminacije žena. Pojasnila je da je cilj međunarodnih dokumenata usvajanje dogovorenih načela i pravila koja nacionalno zakonodavstvo treba ujednačeno uvesti u svoje sustave, te osigurati učinkovitu i učinkovitu provedbu. Ratković je također upoznao prisutne s odredbama i značajem Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) kao i Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) . Ratković se posebno osvrnuo i na Odbor za eliminaciju diskriminacije žena i jedno od zaključnih zapažanja sadržanih u drugom periodičnom izvještaju za Crnu Goru, u kojem Odbor preporučuje da država članica unaprijedi programe jačanja kapaciteta sudija, tužilaca, organa za provođenje zakona. i odvjetnici, kako bi im se omogućilo da izravno primjenjuju ili se pozivaju na njegove odredbe u sudskim ili upravnim postupcima te da u skladu s tim tumače domaće pravo. Zaključila je da je CEDEM seminar aktivno pridonio povećanju znanja djelatnika u pravosuđu o ravnopravnosti spolova te međunarodnim i nacionalnim standardima u području pravne zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja.

Drugog dana seminara, tijekom prve sesije, Dina Knežević je prisutne upoznala s institucijom ombudsmana, njenom poviješću i zakonskim odredbama u crnogorskim okvirima. Također, pojasnila je ustrojstvenu jedinicu institucije pučkog pravobranitelja te svrhu i način rada svake od četiri ustrojstvene jedinice unutar te institucije. Institucije ombudsmana za zaštitu od diskriminacije žena. Dodala je da diskriminacija može biti nejednak tretman jednakih i jednak tretman nejednakosti.

Valentina Pavličić je na drugoj sesiji objasnila razvoj institucija i zakona koji se odnose na zaštitu od diskriminacije žena u Crnoj Gori, kao i slučajeve koji su se vodili pred crnogorskim pravosuđem, a odnose se na obiteljsko i rodno uvjetovano nasilje. Također, upoznala je prisutne s praksom Europskog suda za ljudska prava u području obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, što je utjecalo na usklađivanje crnogorske sudske prakse s europskom.

Treću sjednicu održao je Rade Ćetković koji je predavanje započeo ističući da je rodno uvjetovano nasilje problem koji je vrlo prisutan, da o njemu svi trebamo razgovarati i da je najvažnije aktivno sudjelovati u njegovom rješavanju. Nakon toga je od sudionika dobio povratnu informaciju o njihovom mišljenju o stanju u crnogorskom društvu u pogledu prednosti muškog spola nad ženskim. Sudionici su iznosili različita mišljenja, pri čemu je jedan dio ispitanika potvrdio dominaciju muške populacije u svim sferama, dok je drugi dio sudionika izrazio suprotno mišljenje, izražavajući stav da su žene i muškarci ravnopravni u obitelji i na poslu. Osim toga, Ćetković je pripremio tri slučaja koja su se nalazila pred crnogorskim pravosuđem iz oblasti rodno uvjetovanog nasilja. Sudionici su bili podijeljeni u tri skupine, pri čemu je svaka skupina imala zadatak proglasiti jedan slučaj. Na ovaj način sudionici su stekli praktična znanja, analizirajući odluke i presude sudova i državnih odvjetništava iz područja zaštite prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Tijekom predavanja prikazan je kratki film Aarona Campa „Caged In“ čija je tema u skladu s temom seminara – ravnopravnost spolova i pravna zaštita žena žrtava obiteljskog nasilja. Ćetković je ovim filmom sudionicima na interaktivan način pokazao važnost borbe protiv nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja.