preloader
Vodič za poslovanje u duhu nediskriminacije

Vodič za poslovanje u duhu nediskriminacije

U Crnoj Gori je uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir za socijalno uključivanje RE populacije. Međutim, iako su usluge Zavoda za zapošljavanje dostupne svim korisnicima, u praksi nema dovoljno informacija ove populacije o njihovim pravima. Takođe, visoka stopa nezaposlenosti ovih lica ukazuje na to da mogućnosti koje im se pružaju za zapošljavanje nisu dovoljno iskorištene.

Uključivanje socijalno ugroženih grupa na tržište rada prepoznato je kao prioritet u svim strateškim dokumentima koji se bave zapošljavanjem i socijalnom uključenošću. Saradnja između centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje, odnosno lokalnih biroa za zapošljavanje, koja se posebno odnosi na razmjenu podataka između centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje, a u cilju provođenja individualnog aktivacionog plana, prepoznata je kao jedna prioritetnih mjera. socijalno uključivanje RE populacije u nekoliko strateških dokumenata. Jedan od preduslova za unapređenje saradnje lokalnih biroa rada i centara za socijalni rad je dalja decentralizacija u pružanju usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite. Pored toga, potrebno je razviti mjere usmjerene na aktiviranje radno sposobnih korisnika prava iz socijalne zaštite.

Jedan od zaključaka ove publikacije je mjera kojoj treba posvetiti posebnu pažnju – podizanju samopouzdanja pripadnika RE populacije, podsticati ih da se aktivno uključe u rješavanje pitanja vezanih za njihovo uključivanje na tržište rada, kao i obezbjeđivanje mjera za podsticanje samozapošljavanja. lica. Jedan od modela koji bi omogućio efikasno uključivanje na tržište rada RE populacije je razvoj socijalnog preduzetništva, koje se pominje u više strateških dokumenata, kao jedan od ciljeva. Međutim, do sada nisu preduzete konkretne mjere za stvaranje uslova za efikasno funkcionisanje socijalnih preduzeća.