Objavljena publikacija “Smjernice za istraživačke novinare u oblasti korupcije i organiziranog kriminala”

Objavljena publikacija “Smjernice za istraživačke novinare u oblasti korupcije i organiziranog kriminala”

Prema najavama zvaničnika EU, Crna Gora je pred izazovom da bude naredna članica Evropske unije do 2025. godine. Imajući to u vidu, možemo reći da je na polovini pregovaračkog procesa i da je, prema iskustvu EU državama članicama, sada je potrebno intenzivirati pregovarački proces i uložiti najveći napor. Poučena iskustvom pregovaranja sa posljednjim pristupnim državama članicama, EU po prvi put počinje pregovarački proces sa poglavljima 23 – Pravosuđe i osnovna prava i 24 – Pravda, sloboda i sigurnost. S druge strane, napredak u pregovaranju ovih poglavlja postavlja dinamiku za nastavak pregovora, odnosno ako se ocijeni da napredak ne ide po planu, pregovori u ostalim pregovaračkim poglavljima će biti usporeni dok se ne postigne zadovoljavajući nivo. Prevedeno na jezik „običnog građanina“, ova dva poglavlja predstavljaju ključna poglavlja za konačnu odluku o prijemu nove zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Također, novi pristup pregovorima uvodi sistem privremenih mjerila i privremenog zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Privremena mjerila su mjerila koja moraju biti ispunjena u dovoljnoj mjeri, nakon čega se određuju konačna mjerila. Konačna mjerila zahtijevaju od zemlje kandidata da pokaže pregled rezultata postignutih u implementaciji reformi u svim oblastima. Poglavlje se privremeno zatvara u slučaju da zemlja kandidat ispunjava kriterijume za zatvaranje pregovora, na predlog Evropske komisije, jednoglasnom odlukom država članica. Ono što novi pristup pruža je mogućnost ponovnog otvaranja poglavlja u slučaju da zemlja kandidat donese nove normativne akte ukoliko preuzete obaveze ne budu ispunjene, što Evropskoj komisiji omogućava da stalno prati privremeno zatvoreno poglavlje.

Imajući u vidu navedeno, najviše izazova je na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i potrebno je dalje raditi na ispunjavanju postavljenih kriterijuma, ali i ostvarivanju svih vrednosti i postulata na kojima se EU i njene države članice nalaze. zasnovano.

U posljednjem Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori (2018) navodi se da je Crna Gora postigla određeni nivo pripremljenosti u borbi protiv korupcije, ali da je korupcija prisutna u mnogim oblastima i da i dalje predstavlja razlog za zabrinutost sa jakim akcentom na proaktivne institucije.

Uloga novinara u ovom procesu je veoma važna, jer društvo ima pravo da zna o društvu u kojem živi, kao io odlukama koje mogu direktno ili indirektno uticati na njih, odnosno zadatak novinara je da istražuje .

Ovaj vodič ima za cilj da pruži potrebnu osnovu u istraživačkom procesu koji se odnosi na istraživanja u oblasti korupcije i organizovanog kriminala.

Publikaciju: „Smjernice za istraživačke novinare u oblasti korupcije i organizovanog kriminala“ finansijski je podržala Ambasada SAD u Podgorici, u okviru projekta: „Unapređenje prakse lokalnih medija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial