preloader

Zajedno za održive rezultate u borbi protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova

Projekat “Zajedno za održive rezultate u borbi protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova“ ima za cilj da doprinese sprječavanju i suzbijanju nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova među RE populacijom, kroz jačanje multisektorske, koordinisane saradnje svih relevantnih institucija, organizacija i ustanova na lokalnom nivou koja će rezultirati kreiranjem jedinstvenih mehanizama za rješavanje pomenutih problema.

Kroz analizu prethodno navedenih relevantnih istražovanja i izvještaja, zaključuje se neophodnost za: 1) Umrežavanjem organizacija i institucija koje se bave prevencijom nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova; 2) Nastavkom jačanja kapaciteta službenika/ca na lokalnom nivou u čijem je fokusu žrtva i potencijalna žrtva nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova; 3) Edukovanje pripadnica RE populacije o pravima koja im pripadaju, načinu na koji mogu preventivno djelovati na pojave prosjačenja djeteta, nasilja u porodici i/ili prisilnih brakova i 4) Povećanja senzibilnosti prema RE populaciji od strane većinske populacije.

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.