preloader

Stvarajmo ambijent za veće učešće mladih u procesu donošenja odluka

VLADA CRNE GORE

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH 

Mladi ljudi predstavljaju veliku prednost za napredak i, kao takvi, zaslužuju podršku. Sa druge strane, mladi takođe snose odgovornost da postanu aktivni i promovišu svoju agendu kroz postojeće načine djelovanja koje olakšavaju njihovo učešće, kao što su parlamenti škola i univerziteta, omladinske orgazacije i slično, imajući u vidu nedostatak mehanizama na lokalnom nivou.

Svrha projekta je prevažilaženje posmatranja učešće mladih kroz tradicionalne građanske aktivnosti kao što su glasanje, konsultacija i na kraju usvajanje kvota mladih.

Ovaj projekat ima za cilj podsticanje učestovanja mladih na lokalnom nivou i jačanje postojećih mehanizama za njihovo učestovanje, kroz dijalog i identifikovanje potreba mladih, jačanje kapaciteta opštinskih službenika radu sa mladima, kao i multisektorskim sastancima za unapređenje sveukupnog ambijenta za podršku učestvovanja mladih na lokalnom nivou. Kroz realizaciju aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti o značaju učešća mladih na lokalnom nivou, identifikovanje potreba mladih i razvoj kulture učešća, te jačanje kapaciteta službenika nadležnih za pitanja mladih u lokalnim samoupravama podstaknuće se razvoj kulture učešća.

U okviru ovog projekta sprovešće se Istraživanje na temu političke participacije i građanskog aktivizma mladih Crne Gore i izraditi analiza postojećeg stanja i efektivnosti djelovanja mladih u strukturama na lokalnom nivou, kao i niz događaja poput okruglih stolova, info tribina ali i predstavljanje ključni nalaza i seta preporuka za lokalne vlasti, škole, omladinske organizacije i mlade za povećanje građaskog aktivizma i razvoja kulture učešća uz obuku opštinskih službenika za rad sa mladima.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.