preloader

Monitoring pravosudnog sistema

Projekat Monitoring pravosudnog sistema u Crnoj Gori se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u trajanju od 18. mjeseci počevši od februara 2011.

Opšti cilj ovog projekta je da podstakne odgovorno, profesionalno, efikasno i transparentno pravosuđe u Crnoj Gori koje će biti u stanju da odgovori na potrebe građana.

Specifični ciljevi su sljedeći:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje rada pravosuđa i zastupanje promjena;

2. Uticaj na javnu politiku u oblasti pravosuđa i sudsku praksu, prikupljanjem, obradom i distribuiranjem pouzdanih informacija koje se tiču krivičnog zakonodavstva i njegove primjene, u cilju identifikovanja oblasti u kojima je potrebna reforma i definisanja odgovarajućih preporuka;

3. Da podrži prelaz na novi sistem krivičnog postupka koji je uveden Zakonom o krivičnom postupku iz 2009. godine, putem analize priprema za primjenu novog ZKP-a i praćenje njihove implementacije u narednom periodu;

4. Da služi kao platforma za razvoj saradnje između Vlade i civilnog društva sa ciljem podrške reformi pravosuđa.

Ovdje možete preuzezi sljedeće materijale:

{jd_file file==25}

Pravo na pravično suđenje: Vodič za primjenu člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima”, autorki Nuale Mol i Katarine Harbi