Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

Antidiskriminacija

U organizaciji CEDEM-a, održan je seminar „Antidiskriminaciono zakonodavstvo i međunarodni i evropski standardi – uporedno iskustvo", 22. i 23. marta 2012, u Bečićima. Seminar je podržan od strane njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung (Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu), Britanske ambasade u Podgorici, Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i AIRE Centra iz Londona.


Antidiskriminacija

U organizaciji CEDEM-a, održan je seminar „Antidiskriminaciono zakonodavstvo i međunarodni i evropski standardi – uporedno iskustvo", 22. i 23. marta 2012, u Bečićima. Seminar je podržan od strane njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung (Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu), Britanske ambasade u Podgorici, Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i AIRE Centra iz Londona.


U organizaciji CEDEM-a i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore u Bečićima je održan dvodnevni seminar na temu "Evropska konvencija o ljudskim pravima i Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore". Seminar je organizovan u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona, a uz podršku njemačke fondacije Konrad Adenauer - Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu i Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije.

Pored organizatora, na seminaru su učestvovali predstavnici sudova, tužilaštva, Uprave policije Crne Gore i advokature, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i međunarodni pravni eksperti. Takođe, seminaru su prisustvovali predstavnici tvining projekta podrške implementaciji novog ZKP-a i tvining projekta jačanja kapaciteta Uprave policije Crne Gore. Predavači na seminaru su bili g.Tobi Kadman, advokat i pravni ekspert AIRE Centra, g.Veselin Vučković, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, prof.dr Milan Škulić, redovni profesor na katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i autor Komentara novog Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, kao i g.Radule Kojović i g.Petar Stojanović, sudije Vrhovnog suda Crne Gore i ko-autori novog ZKP-a.

Materijale sa seminara možete preuzeti ovdje (desni klik "save target as")


logo cedem1CEDEM je u istraživanju koje je sproveo Program Think-tank i Civilno društvo, Univerziteta Pensilvanija iz SAD-a, rangiran među 25 vodećih think-tank organizacija iz Centralne i Istočne Evrope.

Istraživanje pod nazivom «Globalni Think-Tank index» za 2010. godinu je trajalo osam mjeseci i obuhvatilo 5491 think-tank organizaciju iz 169 zemalja u cijelom svijetu. Ove organizacije su nominovane u 29 kategorija, a u kategoriji koja se odnosi na organizacije iz regiona Centralne i Istočne Evrope (ukupno 535 organizacija), CEDEM se našao na visokom 20 mjestu.

Pozicioniranje među 25 think tank organizacija u regionu Centralne i Istočne Evrope, smatramo međunarodnim priznanjem za 15-godišnji rad na istraživanju i analizi političkih procesa u Crnoj Gori.

U prilogu dostavljamo kompletan izvještaj.

Kategorija u kojoj je CEDEM rangiran nalazi se na 32. strani Izvještaja.


Učesnici seminara su usvojili dolje navedene preporuke koje imaju za cilj olakšavanje implementaciji antidiskriminacionog zakonodavstva:

- Povećati budžet Institucije Zaštitnika ljudskih prava kako bi se obezbijedilo da Zaštitnik dobije adekvatna sredstva da bi mogao adekvatno primijeniti Zakon i izvršavati svoje nove funkcije predviđene ovim Zakonom i Zakonom o Zaštitniku. Finansijska nezavisnost Zaštitnika bi se trebala obezbijediti i garantovati u skladu sa međunarodnim standardima.

- Donijeti relevantne podzakonske akte propisane Zakonom u roku predviđenom za to.

-Pojačati monitoring implementacije Zakona o zabrani diskriminacije i drugih relevantnih zakona.

- Obezbijediti obuku o antidiskriminacionom zakonodavstvu i novinama koje ono donosi za: Instituciju Zaštitnika ljudskih prava, državne službenike, policiju, sudije, tužioce, civilni sektor. Pored toga, za zaposlene u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava kao mehanizma za sprečavanje diskriminacije je potrebno obezbijediti posebnu obuku o njihovoj ulozi zasnovanoj na novom antidiskriminacionom zakonodavstvu kao i trening za trenere kako bi oni mogli dalje obučavati druge relevantne aktere.

-Povećati nivo svijesti građana o pojavi diskriminacije i osnaživanje žrtava diskriminacije da pokreću procedure za zaštitu svojih prava i pružiti odgovarajuće mjere za različite zajednice.

- Obezbijediti obuku o pitanjima diskriminacije i za privatne kompanije.

-Razviti Priručnik/komentar za implementaciju Zakona.

-Izvršiti analizu usklađenosti Zakona sa međunarodnim standardima i razmotriti moguće preporuke za direktno primjenjivanje međunarodnih ugovora u skladu sa članom 9 Ustava Crne Gore, kako bi se prevazišli postojeći nedostaci Zakona.


Istraživanje javnog mnjenja o diskriminaciji u Crnoj Gori CEDEM je realizovao od 09. do 16. aprila 2010. godine. U istraživanju je učestvovalo 799 ispitanika iz 18 opština. Rezultate istraživanje pogledajte u fajlu.