Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM je od strane UNICEF-a Crna Gora, zadužen za pružanje neposredne podrške sudiji Vrhovnog suda Srbije u penziji, gospodinu Nikoli Miloševicu u sprovodenju analize postojeceg noramativnog okvira i prakse u oblastima krivicne i prekršajne odgovornosti maloljetnika, izvršenja krivicnih sankcija prema maloljetnicima i koncentracije nadležnosti koja se realizuje u okviru Projekta reforme sistema maloljetnickog pravosuda. Jako važan segment analize, koja predstavlja uvod u postupak donošenja posebnog zakona o maloljetnickom pravosudu, odnosi se na sagledavanje statova i iskustava prakticara u pogledu postojece situacije u maloljetnickom pravosudu i prikupljanje njihovih preporuka u odnosu na predstojecu reformu sistema. Stoga je u prostorijama CEDEM -a održan sastanak sa predstavnicima slijedecih institucija: Centra za socijalni rad iz Podgorice, Uprave policije, Osnovnog Tužilaštva u Podgorici, Osnovnog Suda u Podgorici, UNICEF-a i CEDEM - ovog istraživackog tima.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate na temu: Pravo na pravicno sudenje u razumnom vremenskom roku, Evropska konvencija o ljudskim pravima, crnogorsko zakonodavstvo i praksa, održan u organizaciji CEDEM-a, OEBS-a, AIRE Centra iz Londona, a uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije i OEBS-a.
Seminar su otvorili: g -da Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Milan Markovic, predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, g-da Paraschiva Badescu, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, g-din Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a i g-da Biljana Braithwaite, AIRE Centar. Predavaci na seminaru su bili sudije Vrhovnog suda Crne Gore: g-din Petar Stojanovic, g-din Sreten Ivanovic i g-da Dušanka Radovic, kao i g-da Nuala Mole, direktorica AIRE Centra iz Londona i g-din Toby Cadman, advokat, UK.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate na temu: Etika u pravosudu, održan u organizaciji CEDEM-a i njemacke fondacije Konrad Adenauer, Program za vladavinu prava u Jugoistocnoj Evropi.

Seminar su otvorili: g-din Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, Dr. iur. Stefanie Ricarda Roos, direktorica Programa za vladavinu prava u Jugoistocnoj Evropi, Konrad-Adenauer-Stiftung, g-din Milan Markovic, predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, g- da Stanka Vucinic, zamjenica Predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore.


Seminar za crnogorske sudije i predstavnike medija na temu: Pravo na pravicno sudenje i uloga novinara/medija prema Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima i novom Zakoniku o krivicnom postupku Crne Gore, održan u organizaciji OEBS-a, AIRE Centra iz Londona, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i CEDEM-a.

Predavači na seminaru su bili: Branka Lakocevic, pomocnik Ministra pravde CG, Toby Cadman, advokat, UK, Draško Ðuranovic, novinar, Petar Stojanovic, sudija Vrhovnog suda CG i Jonathan S. Haub, pravni savjetnik u Ambasadi SAD u Crnoj Gori.


Seminar namijenjen pripravnicima i strucnim saradnicima koji su zaposleni u sudovima i advokaturi i Ministarstvu pravde, na temu: Sudski postupci kroz standarde Evropske konvencije , u organizaciji njemacke fondacije Konrad-Adenauer i CEDEM-a.

Seminar su otvorili: Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a i Sanija Šljivancanin, predstavnica Fondacije Konrad Adenauer.

Predavaci na seminaru su bili: Siniša Bjekovic, Centar za ljudska prava Pravnog fakulteta u Podgorici, Branka Lakocevic, pomocnica ministra pravde Vlade Crne Gore, Jonathan S. Haub, pravni savjetnik, Ambasada SAD-a u Podgorici i sudije Vrhovnog suda Crne Gore: Radule Kojovic, Petar Stojanovic, Julka Badnjar i Vesna Begovic.


U organizaciji CEDEM-a, Ambasade SAD-a, AIRE Centra iz Londona i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, održan seminar na temu: „Dokaz i krivično pravosuđe - Novi crnogorski Zakonik o krivičnom postupku”.                                                                      

Predavači na seminaru su bili: Nuala Mole, direktor  AIRE Centra, London, prof. dr Drago Radulović, Pravni fakultet u Podgorici, Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, Jonathan S. Haub, pravni savjetnik, Ambasada SAD-a u Podgorici i Branka Lakočević, pomoćnica ministra pravde Vlade Crne Gore.

Učesnici seminara su bili savjetnici i stručni saradnici iz sudova, tužioci i advokati.