Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

Ovaj seminar je prvenstveno namijenjen mladim ljudima koji su zaposleni u sudovima, advokaturi i tužilaštvu. Istaknuti crnogorski pravnici, sudije Vrhovnog suda J. Badnjar, M. Radovic i P.Stojanovic , predsjednik Osnovnog suda iz Podgorice,  Z. Pažin, advokat N. Martinovic kao i koordinator Centra za ljudska prava, S. Bjekovic, upoznali su svoje mlade kolege sa znacajem i nacinima implementacije medunarodnih standarda o ljudskim pravima i slobodama. Seminar je realizovan uz podršku Balkan Trust for Democracy.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate na temu ”Pravo na pravicno sudenje po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima” u organizaciji CEDEM-a, Savjeta Evrope, AIRE Centra iz Londona i Centra za obuku sudija.
Predavaci na seminaru su bil i: Zvonimir Mataga, pravni savjetnik u Sekretarijatu Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura, Cat harina Harby, pravni savetnik, AIRE Centra iz Londona, Biljana Braithwaite, pravni savetnik, AIRE Centra iz Londona, Miraš Radovic, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, Petar Stojanovic, sudija Vrhovnog suda Crne Gore i Zoran Pažin, Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici. Projekat je realizovan uz podršku Savjeta Evrope, Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije i Vestminsterske fondacije za demokratiju.


Ovaj seminar je prvenstveno namijenjen mladim ljudima koji su zaposleni u sudovima, advokaturi i tužilaštvu. Istaknuti crnogorski pravnici, sudije Vrhovnog suda J. Badnjar, R. Kojovic i P.Stojanović, sudija Upravnog suda,  D. Ðuretic, advokat N. Martinovic kao i koordinator Centra za ljudska prava, S. Bjeković, upoznali su svoje mlade kolege sa znacajem i nacinima implementacije medunarodnih standarda o ljudskim pravima i slobodama. Seminar je realizovan uz podršku Balkan Trust for Democracy.