Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

CEDEM je u oktobru 2011. godine izabran za Nacionalnog partnera Instituta za otvoreno društvo (OSI) iz Budimpešte, za implementaciju projekta "PGF Crna Gora", koji ima za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RAE zajednice za pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Takođe, realizovan je i projekat inkluzije RAE populacije u tri crnogorske opštine. Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog položaja i uslova života za ciljnu populaciju, kroz aktivno zapošljavanje i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u romskim naseljima.


 

sdrU trećem izdanju Biltena Škole demokratskog rukovođenja objavljen je tekst "Crna Gora mora stvoriti održive mehanizme za prihvat azilanata", autorke Marije Vuksanović, CEDEM-ove projekt menadžerke.


unchrNenad Koprivica, izvrsni direktor CEDEM-a, Miloš Bešić, glavni metodolog CEDEM-a i Kevin Tasker, član CEDEM-ovog istraživačkog tima, prisustvovali su regionalnom sastanku u Sarajevu, 17/18. novembra povodom početka realizacije regionalnog istraživanja o rekonsilijaciji.


roma flagsvgCentar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa Opštinom Nikšić, objavljuje poziv za angažovanje stažiste/stažistkinje romske ili egipćanske nacionalnosti, u okviru projekta Podsticanje mogućnosti zapošljavanja Roma na lokalnom nivou.


OeAD LLL logoPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović, učestvovala je na radionici koju je organizovala austrijska Nacionalna agencija za cjeloživotno učenje, u Beču, od 2 - 4. oktobra. Radionica je organizovana u okviru Dunavske strategije, sa ciljem da doprinese ostvarivanju prioriteta br. 9 koji se tiče obrazovanja marginalizovanih grupa radi boljeg pristupa trižištu rada. Osim toga, na radionici su promovisane i mogućnosti za realizaciju obrazovnih projekata i programa koje pruža EU program, Erazmus +