Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

CEDEM je u oktobru 2011. godine izabran za Nacionalnog partnera Instituta za otvoreno društvo (OSI) iz Budimpešte, za implementaciju projekta "PGF Crna Gora", koji ima za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RAE zajednice za pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Takođe, realizovan je i projekat inkluzije RAE populacije u tri crnogorske opštine. Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog položaja i uslova života za ciljnu populaciju, kroz aktivno zapošljavanje i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u romskim naseljima.


 

sastanakLDMIPredstavnice CEDEM-a, Marija Vukasanović i Dženita Brčvak, posjetile su u petak, 5. aprila,  Opštinu Nikšić i Opštinu Herceg Novi radi potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Unaprjeđenje integracije Roma i Egipćana“ u ovim gradovima.


CEDEMU proteklih mjesec dana, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, održano je više javnih i stručnih rasprava povodom izrade Zakona o socijalnom stanovanju, koji ima za cilj da utvrdi mjere za sprovođenje javne stambene politike. Osim toga, ovim zakonom će se prevazići dvodecenijski normativni vakum u ovoj oblasti, koji je izazvan ukidanjem sistema finansiranja društvene stambene izgradnje, a koji je imao posebno teške posljedice po položaj marginalizovanih društvenih grupa.


CRINKU organizaciji Cetra za romske inicijative (CRINK), ženske RE mreže „PRVA" i Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) juče je u Podgorici održana konferencija za novinare povodom predstavljanja inicijative za usvajanje NAP-a za Romkinje i Egipćanke 2012-2016. Ova aktivnost, koju sprovode CRINK i PRVA, uz tehničku pomoć i podršku CEDEM-a i PGF partnera, dio je projekta »Inicijativa za usvajanje i implementaciju NAP-a za Romkinje i Egipćanke« koji je finansiran od strane Kvinna till Kvinna-e.


OSF logo

Fondacija za otvoreno društvo, kroz MtM program (Making the Most of EU Funds for Roma), portfolio za Jugoistočnu Evropu, pruža finansijsku podršku zainteresovanim subjektima koji realizuju ili planiraju da realizuju EU projekte usmjerene na integraciju Roma, sa ciljem da doprinese poboljšanju položaja romske zajednice u zemljama regiona, ali i da pomogne u prevazilaženju prepreka u efikasnom korišćenju EU fondova.


Predstavništvo Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Crnoj Gori (UNHCR) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) organizovali okrugli sto koji je pružio priliku ucesnicima da razgovaraju o odredbama nacrta Zakona o zabrani diskriminacije, i da dobiju informacije o ozbiljnosti i velicini problema nedostatka dokumentacije medu RAE populacijom u Crnoj Gori, koji je prepoznat kao jedan od osnovnih uzroka društvene marginalizacije i diskriminacije u nacionalnoj Strategiji za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori, 2008-2012. Potreba za usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije, bez odlaganja, kao kljucni nedostatak za zaštitu ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, uvrštena je u zakljucke okruglog stola. Zabrana diskriminacije i jednakost pred zakonom su dva fundamentalna principa našeg društva kao preduslovi za puno uživanje individualnih prava. Kako bi se podržali ovi principi suštinski je važno usvojiti zakonodavnu strukturu koja ce institucionalizovati jasne i efikasne mehanizme za zaštitu od diskriminacije. Jednako važna je i svijest medu ljudima o dostupnim mogucnostima za borbu protiv razlicitih oblika diskriminacije u njihovim svakodnevnim životima.