Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

U organizaciji CEDEM-a i AIRE Centra održan je prvi trening u okviru projekta „Aktivni monitoring ljudskih prava u Crnoj Gori“.

Predavači na treningu su bili: Srđan Dizdarević, direktor Kuće ljudskih prava u Sarajevu; Siniša Bjeković, Centar za ljudska prava, Pravni fakultet u Podgorici, Saadya Chaudry, pravnik iz AIRE Centra; Nuala Mole, direktor AIRE Centra, Aleksandar Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava i Maja Velimirović, lokalni ekspert.

Učesnici na treningu su bili predstavnici iz OCD iz Crne Gore kao i OCD monitori za ljudska prava koji učestvuju u projektu. 

Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.


U organizaciji CEDEM-a i AIRE Centra održan je drugi trening u okviru projekta „Aktivni monitoring ljudskih prava u Crnoj Gori“.

Učesnici na treningu su bili predstavnici iz OCD iz Crne Gore kao i deset OCD monitora za ljudska prava koji učestvuju u projektu. Učesnici su se detaljnije upoznali sa praksom Evropskog suda za ljudska prava kada su u pitanju zabrana diskriminacije, pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, sloboda izražavanja i unaprijeđenja medijskih sloboda, sloboda misli, savjesti i vjeroispovjesti, pravo na mirno okupljanje, sloboda udruživanja i sloboda kretanja.

Predavači na treningu su bili: Adam Weiss, zamjenik direktora AIRE Centra iz Londona, Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan u Civil Rights Defenders iz Beograda i Saša Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava iz Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.


Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona organizovao je prezentaciju prvog polugodišnjeg Izvještaja o monitoringu ljudskih prava u Crnoj Gori. Izvještaj je pripremljen u okviru projekta Aktivni monitoring ljudskih prava u Crnoj Gori, koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Izvještaj obuhvata rezultate monitoringa iz deset oblasti obuhvaćene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima kao i ključne nalaze i preporuke tima za monitoring.

Monitoring se realizovao u periodu od 1. aprila - 30. septembra 2011.


U organizaciji CEDEM-a, Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore održana je treća dvodnevna radionica na temu diskriminacije, pod nazivom „Zabrana diskriminacije lica sa invaliditetom“.

Ove radionice imaju za cilj da se u skladu sa međunarodnim standardima implementira Zakon o zabrani diskriminacije i da relevantni akteri u Crnoj Gori steknu i unaprijede svoja znanja i razumijevanje antidiskriminacionih standarda. Učesnici na radionici su bili predstavnici javne uprave i civilnog sektora u Crnoj Gori.

Predavači na radionici su bili Slobodanka Lazova Zdravkovska, rukovodilac Odjela za zaštitu i zapošljavanje osoba  sa invaliditetom  u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku u Vladi Republike Makedonije i Vladimir Pešić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije.


roma flagsvgCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) zajedno sa partnerima PGF Konzorcijuma - U.N.O. Libertask, Humanitarac, Početak i Mladi Romi, i uz saradnju Ministarstva za ljudska i manjiska prava Crne Gore održao press konferenciju povodom obilježavanja 8. aprila - Svjetskog dana Roma