Ovaj priručnik je rezultat osamnaestomjesečnog programa Euclid Mreže na razvoju liderstva na Zapadnom Balkanu. Program je sproveden uz podršku Kancelarije za spoljne poslove i Komonvelt Velike Britanije (FCO) i uz saradnju tri lokalna partnera u regionu: CEDEM (Crna Gora), HDPC (Albanija), i ATRC (Kosovo). Ovaj priručnik namijenjen je da bude koristan alat za podršku, usmjeravanje i informisanje aktuelnih i budućih lidera na Balkanu u vezi sa najboljim načinima za uspostavljanje, upravljanje i održanje neke nevladine organizacije (NVO)1. Priručnik sumira ključne nalaze istraživanja ovog projekta, nudi stručni savjet u vezi sa finansiranjem od strane EU i razvojem socijalnih preduzeća, a predstavlja i šest studija slučajeva lokalnih NVO-a.


U Podgorici je 15. oktobra 2009. potpisan Memorandum o saradnji između 14 nevladinih organizacija i Ministarstva za evropske integracije. Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) jedan je od potpisnika Memoranduma koji predstavlja želju i saglasnost NVO-a i Ministarstva da svoju komunikaciju i saradnju urede i zasnivaju na principima: partnerstva, transparentnosti, odgovornosti, međusobnog informisanja i nezavisnosti nevladinih organizacija. Predviđeno je da se saradnja odvija u sledećim oblastima:

  • Sprovođenje reformi neophodnih za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji
  • Jačanje administrativnih kapaciteta zemlje za usklađivanje zakonodavstva sa Acquis   communautaire-om;
  • Sprovođenje Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pridruživanja Crne Gore EU;
  • Priprema za korišćenje pretpristupnih fondova;
  • Razvoj ekonomske i socijalne kohezije;
  • Očuvanje prirodne i kulturne baštine, zaštita okoline i održivi razvoj.

Istraživanje o korupciji u Crnoj Gori. Podržano od američkog naroda preko Američke Agencije za međunarodni razvoj, odnosno kroz njen Program Efikasnog upravljanja u Crnoj Gori.


Projekat ’’Monitoring pravosudnog sistema Crne Gore’’ finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a implementira NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona. Projekat traje od 1. februara 2011. do 1. jula 2012. godine.


"Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona organizovao je prezentaciju prvog polugodišnjeg Izvještaja o monitoringu suđenja. Izvještaj je pripremljen u okviru projekta "Monitoring pravosudnog sistema Crne Gore" koji finansira Evropska unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Izvještaj obuhvata rezultate monitoringa krivičnih postupaka koji su vođeni pred sedam crnogorskih sudova, u periodu od 1. aprila - 31. avgusta 2011, kao i ključne nalaze i preporuke tima  za monitoring.

Izvještaj o izvršenom monitoringu suđenja dostupan je na sajtu CEDEM-a, u odjeljku Aktuelno - Monitoring pravosudnog sistema Crne Gore".