Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je održao dvodnevnu Akademiju o Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima i slobodama, na temu zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom u praksi crnogorskog pravosuđa i Evropskog suda za ljudska prava. Cilj ove Akademije se odnosio na pružanje praktičnog i teorijskog znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu, zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom i omogućavanju ravnopravosti osoba sa invaliditetom sa drugim licima. Seminar je održan 14. i 15. septembra 2020. godine u hotelu Bianca, u Kolašinu, a na njemu su učestvovali mladi kadrovi u pravosuđu - stručni savjetnici/e gdje je poseban akcenat bio na predstavnike redovnih sudova i državnih tužilaštava.

IMG 20200915 WA0018

Predavači na akademiji su bili dr Vesna Simović Zvicer, profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore i predsjednica Sudskog savjeta, Milena Krsmanović, savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, u uvodnom izlaganju je naglasila važnost poštovanja prava lica sa invaliditetom kroz elaboraciju crnogorske uključenosti u međunarodno pravne tokove. Ona je navela da je Crna Gora u Ustavom definisana kao „građanska, demokratska, ekološka država sa socijalnom pravdom, zasnovanom na vladavini prava“, te da je Crna Gora ratifikovala sve ključne međunarodne ugovore, sporazume i konvencije o ljudskim pravima. S obzirom na njihovu suprematiju, njima se garantuje efikasna zaštita od diskriminacije u domaćem zakonodavstvu, Bešić je navela da se u praksi sudovi rijetko pozivaju na međunarodno pravo kao izvor prava na osnovu kojeg donose svoje odluke.

U okviru prvog dana, dr Vesna Simović Zvicer je koristeći se analizom diskursa, učesnicima objasnila negativan uticaj koji korišteni termini poput: invalid, hendikepirani, invalidno lice, lica sa posebnim potrebama imaju na lica sa invaliditetom, kao i istorijat korišćenja tih termina u međunarodnim konvencijama. Simović Zvicer je ukazala na potrebu uključivanja lica sa invaliditetom u procese donošenja odluka koji su usko vezani za njihove potrebe. Interkativnim radom sa učesnicima je doprinijela da se mladi kadrovi u pravosuđu bolje upoznaju sa usklađenošću crnogorskog zakonodavstva sa anti-diskriminatonim standardima EU i Savjeta Evrope.

IMG 20200914 WA0000

Milena Krsmanović je u toku drugog dana Akademije, interkativnim predavanjem upoznala učesnike sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao i sa praksom crnogorskog pravosuđa i institucije Ombudsmana u zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom. Uz to napomenula je da postoje brojne vrste afirmativnih akcija za zaštitu prava lica sa invaliditetom i da će one postojati sve dok se ne postigne zadati cilj – jednaka mogućnost uživanja svih zakonski propisanih prava.

Kroz svoje predavanje usmjereno na približavanje prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom, Valentina Pavličić uputila je savjete učesnicima da svojim angažmanom i primjenjivanjem novih normi, standarda i praksi i svojom konstantnom posvećenošću mogu promijeniti društvo na bolje, doprinoseći da Crna Gora ima dobro primijenjenu pravnu praksu koja je u skladu sa svetskom i evropskom praksom.

Akademija je održana u okviru projekta "Multisektorskim pristupom za zaštitu prava i osnovnih sloboda LSI” koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 

IMG20200915100354


 

 Screenshot 2020 09 16 at 10.02.28

Centar za demokratiju i ljudska prava  (CEDEM) je sproveo istraživanje koje je imalo za cilj utvrđivanje i mjerenje stavova građana o ključnim problemima zaštite životne sredine, kao jednog od najizraženijih problema današnjice. Istraživanje je realizovano na uzorku od 1004 ispitanika, koji je reprezentativan za cjelokupno punoljetno stanovništvo Crne Gore, a sa druge strane,  predstavljeni su samo oni koji žive u šest opština na sjeveru i to: Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Bijelo Polje, Mojkovac i Berane, kako bi u svakoj od opština imali dovoljan broj ispitanika i na taj način obezbijedili preciznost mjerenih stavova.

Kada je riječ građana o značaju ekoloških problema u svijetu, Crnoj Gori i njihovoj lokalnoj sredini, građani u istoj mjeri (49,5%) procijenjuju izraženost problema zaštite životne sredine, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori i opštini u kojoj žive. Najveći broj građana u većoj mjeri percipiraju probleme u svijetu kao zabrinjavajuće u odnosu na Crnu Goru i njihovu opštinu, izuzev onih koji žive u Pljevljima, Nikšiću i Plavu.

Klimatske promjene, kao jedan od najvećih problema zaštite životne sredine, najveći broj broj građana smatra, u manjoj ili većoj mjeri, veoma izraženim problemom. Kada se analiziraju podaci po opštinama, na ovaj problem najviše ukazuju građani Herceg Novog, Bara i Budve, a u najmanjoj mjeri građani Ulcinja, Tivta i Plava.

Iako svaki četvrti građanin često prati emisije o problemima zaštite životne sredine,  građani koji žive u posmatranim opštinama na sjeveru manje su upućeni na medije koji tretiraju ovu problematiku u odnosu na one koji žive u ostalim opštinama, pa tako podaci pokazuju da su najaktivniji građani Bara i Herceg Novog, a najmanje aktivni građani Plava i Cetinja.  Sa druge strane, najveći broj građana (44,2%) smatra da se o ovoj temi govori, ali da bi trebalo biti učestalije

U istraživanju smo ispitanicima postavili pitanje koje se tiče najvećih ekoloških problema koji zabrinjavaju građane, i došli smo do zaključka da građani izražavaju visoku zabrinutost za veliki broj problema. Podaci ukazuju da postoje velike razlike između opština po pitanju ocjenjivanja najvećih ekoloških problema. Na primjer, u Bijelom Polju je najveći problem odlaganje otpada, a u Beranama, osim ovog, značajan je i problem izlivanja otpada u rijeke. U Pljevljima je termoelektrana najizraženiji problem, dok je u Podgorici najveći problem izlivanje otpada u rijeke i odlaganje otpada. U Nikšiću su građani najviše zabrinuti zbog zagađenja vazduha usljed izduvnih gasova i odlaganja plastike. U Cetinju, Herceg Novom, Ulcinju, Baru, Budvi, Tivtu, Kotoru i Rožajama, odlaganje otpada je takođe veliki problem. Građane Plava i Tuzi najviše brine problem divljih deponija i zagađenje vazduha, dok su građani Šavnika i Žabljaka najviše zabrinuti zbog sječe šuma. Kada se uporede najveći ekološki problemi u šest opština na sjeveru sa ostalim opštinama, problemi koji se najviše izdvajaju su termoelektrane, sječa šuma i zagađenje vazduha usljed izduvnih gasova. 

Da političari, kao jedni od glavnih aktera u zaštiti životne sredine, ne govore dovoljno često o ovoj temi smatra najveći broj građana (49,4%). Ovo dalje inicira da upravo njih smatraju glavnim krivcima za neefikasnu ekološku politiku, jer ovu temu ne smatraju dovoljno važnom, pa samim tim o njoj javno rijetko govore. 

Svaki treći građanin smatra da su Vlada i njena ministarstva, a svaki četvrti da su upravo građani najodgovorniji kada je riječ o zaštiti životne sredine. Građani su u istraživanju posebno ocjenjivali doprinos ključnih institucija kada je riječ o rezultatima u pogledu borbe za zaštitu životne sredine, gdje su najbolje ocijenili nevladine organizacije (41,9%), medije (39,5%) i međunarodne organizacije (34,7%). Najlošije su ocijenjeni privatna preduzeća(15,6%), državne firme(19,2%) i parlament (19,2%).

Takođe, mjerili smo i stavove građana o životnoj sredini, a istraživanje je pokazalo da najviši nivo ekološke svijesti mjerimo u Kotoru (61%)  i Herceg Novom (60%), a najniži u Plavu (28%) i Nikšiću (31%). 

Na kraju, stepen obrazovanja značajno utiče na ekološku svijest, a pripadnici starije generacije imaju niži nivo ekološke svijesti, što je ipak indikator da je napravljen mjerljiv progres po pitanju medijskog plasmana, razgovora i obrazovanja u ekološku korist kod mlađih generacija.

Ovo istraživanje je sprovedeno sa ključnim ciljem da se kreira platforma za vještiju i efikasniju borbu za zdravije okruženje, koja predstavlja odgovornost svih građana, političkog establišmenta, marketinga i medija. Takođe, RTV Pljevlja će u narednom periodu realizovati emisiju “Eko zona” sa ciljem da sa relevantnim sagovornicima iz Crne Gore i regiona diskutuje o rezultatima ovog istraživanja, te ponudi preporuke za unaprjeđenje u ovoj oblasti. 

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta “Medijski centar za izvještavanje o zaštiti životne sredine" koji sprovode RTV Pljevlja, CEDEM i Green Home uz podršku Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave Crne Gore. 


1ZVYpEAxnObj7kWNnyKr nQ

Povodom šovinističkih poruka usmjerenih protiv naših sugrađana - pripradnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Pljevljima, želimo da izrazimo ogorčenje i revolt zbog činjenice da se takve situacije događaju u savremenoj, nezavisnoj i multietničkoj Crnoj Gori, kao i da apelujemo na sve nadležne organe da u najskorijem vremenskom roku počinioca ili počinitelje ovog teškog krivičnog djela privedu pravdi.

Poštovanje osnovnih ljudskih prava i zaštita nacionalnih manjina predstavljaju osnovne faktore stabilnosti i socio-ekonomskog razvoja svake države. Princip poštovanja posebnosti unutar jedinstva i jedinstva unutar različitosti, definisan je na nivou Evropske unije kao jasan integracijski uslov, kroz koji se manifestuje stepen zaštite prava manjina i očuvanja njihovog identiteta, a samim tim i stepen razvijenosti demokratije u jednoj državi.

Prema Ustavu, Crna Gora predstavlja građansku i državu socijalne pravde, u kojoj žive različite etničke grupe karakteristične po svom identitetu, kulturi, religiji i umjetničkom nasleđu. Uprkos razlikama koje postoje između ovih etničkih grupa, te činjenici da nijedna etnička grupa ne čini većinu stanovništva, Crna Gora je razvila model koegzistencije zasnovan na opštoj međuetničkoj toleranciji i ustavnim garancijama zaštite prava manjina.

U izuzetno osjetljivom društveno-političkom ambijentu, neophodno je da svi akteri prihvate odgovornost stvaranja društvene klime koja će sadašnje i buduće generacije osloboditi stigme vremena u kojem živimo, kao i da budu uloženi odlučniji napori ka poboljšanju međusobnih odnosa uz snažno osuđivanje i nepriklanjanje zločinačkoj i nehumanoj prošlosti.

CEDEM se snažno zalaže za otvoreno, antifašističko i slobodno društvo, baš kao i za pravednu državu u kojoj će bez izuzetka biti garantovana sigurnost i dostojanstvo svim njenim građanima.

Stoga apelujemo na nadležne institucije za veću efikasnost i transparentnost u zaštiti bezbjednosti i imovine građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava, ali i preventivnog djelovanja, kako bi se pripadnici manjinskih naroda osjećali ravnopravno i bezbjedno, bez straha za svoje živote i imovinu.

 


 

Screenshot 2020 08 19 at 14.25.19

Poštovanje osnovnih ljudskih prava i zaštita nacionalnih manjina predstavljaju osnovne faktore stabilnosti i socio-ekonomski razvoj svake države. Princip poštovanja posebnosti unutar jedinstva i jedinstva unutar različitosti, definisan je na nivou Evropske unije kao jasan integracijski uslov, kroz koji se manifestuje stepen zaštite prava manjina i očuvanja njihovog identiteta, a samim tim i stepen razvijenosti demokratije u jednoj državi.
Prema Ustavu, Crna Gora predstavlja građansku, ekološku državu socijalne pravde, u kojoj žive različite etničke grupe karakteristične po svom identitetu, kulturi, religiji i umjetničkom nasleđu. Uprkos razlikama koje postoje između ovih etničkih grupa, te činjenici da nijedna etnička grupa ne čini većinu stanovništva, Crna Gora je razvila model koegzistencije zasnovan na opštoj međuetničkoj toleranciji i ustavnim garancijama zaštite prava manjina.
Ipak, takva etnička heterogenost, uz različitosti u vjerskom, rodnom, političkom i drugom smislu, nosi određenu opasnost od konflikta i utiče na postojanje diskriminatorskih stavova i praksi koje mogu dezavuisati primjenu usvojenih zakonskih standarda i ugroziti politički i društveni konsenzus o suštinskim pitanjima vezanim za demokratski razvoj zemlje. Stoga su kontinuirano praćenje fenomena diskriminacije i percepcije stepena diskriminacije prema različitim osnovama, te praćenje implementacije propisa i procjena njihovog uticaja na stvaranje ravnopravnog društva neodvojivi dio manjinske politike.
Imajući navedeno u vidu, CEDEM redovno sprovodi istraživanja kojima nastoji da ukaže na određene pomake na političkom, pravnom i društvenom planu, ali i na perzistentne izazove i nedostatke koji utiču na zaštitu prava manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica. Istraživanje koje je CEDEM sproveo u okviru navedenog projekta obuhvatilo je sljedeće segmente: a) analizu domaćeg pravnog okvira za zaštitu prava manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica, uz osvrt na međunarodno-pravna dokumenta i uporednu praksu; b) sekundarnu analizu podataka putem koje su postavljene nove hipoteze na osnovu istih skupova podataka; i c) meta analizu koja je kombinovala i sintetizovala različite međusobno nezavisne studije, integrišući njihove rezultate u zajednički, jedinstveni rezultat. Metodološki ciljevi i instrumenti su bili postavljeni tako da pružaju odgovarajući obim podataka u relevantnim oblastima kako bi istraživanje imalo epistemološku valjanost.
Relevantni indikatori korišćeni za potrebe istraživanja pokazuju da je položaj manjinskih naroda i zajednica poboljšan (kako kada je riječ o kvantitativnim pokazateljima, tako i u odnosu na implementaciju mjera nadležnih institucija), ali da i dalje postoje normativno-pravni nedostaci koji se odnose na realizaciju politike multietničnosti i multikulturalizma, kao i problemi u ostvarivanju ustavom zagarantovanih prava. Tu se, prije svega misli na odsustvo zakonskih rješenja kojima se razrađuje primjena mjera afirmativne akcije, posebno u oblasti političke reprezentacije romske zajednice, kao jedne od brojčano najmanjih, ali socijalno i ekonomski najugroženijih manjinskih zajednica u Crnoj Gori.
Naime, u normativno-političkom smislu, Crna Gora preduzima napore na planu uspostavljanja normativno-pravnog okvira za zaštitu prava manjina i sprovođenje politike multikulturalizma. Relevantan pravni okvir se sastoji od međunarodnih sporazuma, Ustava koji garantuje zaštitu prava i sloboda manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i seta zakonskih propisa u pojedinim oblastima: zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj i dječjoj zaštiti, stanovanju.
Ustav sadrži i odredbu o supremaciji i neposrednoj primjeni međunarodno-pravnih normi u odnosu na domaće zakonodavstvo. Pri tome, treba istaći da u međunarodnim dokumentima postoje brojne odredbe koje se odnose na manjine, ali ne i opšteprihvaćeni međunarodni standardi, niti univerzalna pravila prema kojima se jasno regulišu prava manjina, osim zabrane diskriminacije i uopšteno formulisanog prava na očuvanje etničko-vjerskog identiteta. Kada je u pitanju zaštita manjinskih prava u okviru EU, norme koje se odnose na ovu oblast ljudskih prava nemaju svoje direktno uporište u zakonodavstvu EU, što postavlja određene limite u procjeni stepena ostvarivanja tih prava, posebno u zemljama koje teže članstvu u Uniji.
Iako prilikom analize nisu uočeni veći pravni nedostaci, odnosno kolizija sa međunarodnim standardima, već više potreba da se određeni ustavno - pravni koncepti i garancije operacionalizuju i konkretizuju kroz odgovarajuće zakonske norme, istraživanje na terenu je ukazalo na potrebu efikasnije primjene manjinskih politika u praksi. Razlozi za to su višestruki: nedorečenost/neodređenost formulacija određenih pravnih standarda, društveno kulturni ambijent u kojem se manjinska politika sprovodi, ali i uticaj ekonomskih faktora, te efekat pojedinačnih karakteristika građana na etničko distanciranje.
Statistički podaci koji obezbjeđuju podatke na nivou opština, a koji su takođe analizirani u toku istraživanja pružili su dodatni pogled na faktore koji utiču na etničku distancu. Za ovu svrhu je korišćen tzv. intraklasni koeficijent korelacije koji je pokazao da opštine, kao specifične sredine, imaju snažan efekat na etničko distanciranje. Radi dobijanja validnih podataka, svaki indikator je kontrolisan putem ključnih demografskih varijabli, korišćenjem hijerarhiskog linearnog modeliranja. Prema dobijenim podacima, opštine koje odlikuje najviši stepen etničkog distanicranja su Plav, Šavnik, Andrijevica i Berane.
Ovaj efekat je najizraženiji kada je riječ o etničkom distanciranju prema onima koji se izjašnjavaju kao Srbi, tačnije, gotovo 25% distanciranja u odnosu na ovu etničku grupu zavisi od opštine u kojoj ljudi žive, a ne od njihovih ličnih karakteristika. Visok procenat u ovom pogledu je zabilježen i kada je riječ o Crnogorcima, dok je u vezi sa Albancima i Romima utvrđeno da ni jedna opštinska karakteristika ne utiče na stepen etničkog distanciranja prema pripadnicima ovih manjinskih zajednica. Kada je riječ o etničkom distanciranju prema Hrvatima, zaključeno je da povećanje kulturnog kapitala u opštini može očekivano dovesti do smanjenja etničke distance prema pripadnicima ove zajednice. Indikativno, porast ekonomski aktivnog stanovništva po opštinama smanjuje etničko distanciranje prema Crnogorcima i Srbima, ali ga povećava u odnosu na Bošnjake i Muslimane.
U drugom dijelu istraživanja je sprovedena kvalitativna analiza sadržaja 54 objavljena dokumenta koji su za temu imali nacionalne manjine i pitanja diskriminacije. Ukupna ekstenzija ovog materijala je obuhvatila preko 1200 stranica različitog formata, iz kojih je primjenom procedure otvorenog kodiranja dobijeno 20 fokusiranih kodova.
Najveći dio narativa koji se tiču prava manjina tiče se zapravo, zaštite manjina. U samom narativu o zaštiti prava manjina, najčešće se govori generalno o pravima koje manjine imaju, te o konvencijama na kojima treba insistirati kako bi se ta prava poštovala.
Analiza dostupnih izvještaja i materijala ukazala je na normativne pomake u pogledu zaštite od diskriminacije, ali i sa stanovišta primjene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Naime, Savjetodavni odbor je konstatovao opšti napredak u zakonodavnom i institucionalizovanom smislu, kao i u pogledu prikupljanja podataka o licima sa neriješenim građansko – pravnim statusom i jačanja sistema finansijske podrške manjinskim savjetima i zajednicama. Praksa upotrebe jezika i pisma, te školovanje pripadnika manjina na njihovu pismu ocijenjena je kao korektna.
Takođe, primijećeni su i napori Crne Gore usmjereni na jačanje među - kulturalnih odnosa i socijalne kohezije. Prema ocjenama relevantnih institucija, postoji dobar pravni okvir, uključujući i instituciju Ombudsmana, kao i zakonodavstvo koje zabranjuje i sankcioniše diskriminaciju po različitim osnovama. Finansiranje kulturnih projekata i konsultativnih mehanizama manjinskih zajednica (zajedno sa različitim državnim izvorima finansiranja otvorenim za nacionalne manjine) je podignuto na viši nivo u odnosu na prethodni period.
Jedan od najzastupljenijih kodova je onaj koji je vezan za Rome i Egipćane i koji obuhvata veliki broj sadržaja koji se tiču Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori i drugih strateških pristupa i dokumenata usmjerenih na poboljšanje položaja pripadnika romske i egipćanske zajednice. Ovi nalazi su podudarni sa rezultatima pravne analize i ukazuju na neophodnost stvaranja normativnih uslova za političku zastupljenost Roma.
Na osnovu rezultata sva tri segmenta istraživanja, definisane su dvije prioritne oblasti djelovanja. Prva oblast obuhvata zapošljavanje (građani jasno ukazuju da je u ovoj oblasti veoma prisutna diskriminacija), tj. adekvatna zastupljenost pripadnika i pripadnica manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica u javnom sektoru, ali i u drugim sektorima. Drugi prioritet, odnosno problem koji zahtijeva hitno rješavanje je problem diskriminacije političkih neistomišljenika, koji je prisutan u crnogorskom društvu, kao i ostvarivanje mogućnosti olakšanog predstavljanja svih etničkih zajednica u tijelima koja donose najvažnije političke odluke (ovo se posebno odnosi na Rome, koji nemaju svog predstavnika u Parlamentu). To iziskuje određene primjene na normativnom planu, prije svega kroz odgovarajuće promjene i prilagođavanja Zakona o izboru odbornika i poslanika.
Osim toga, neophodno je raditi na jačanju nerazvijenog političkog i opšteg habitusa Roma i Egipćana u Crnoj Gori koji je uslovljen nerazvijenom političkom organizacijom, koja onemogućava ovu zajednicu da artikuliše i djelotvorno zastupa prava koja joj pripadaju, niti da izvrši odgovarajući pritisak na institucije koje su funkcionalno zadužene za zaštitu njihovih prava. U tom smislu je poslednjih godina postignut zavidan napredak na planu formiranja i djelovanja različitih nevladinih organizacija koje okupljaju pripadnike romske i egipćanske zajednice i aktivno se zalažu za zaštitu njihovih prava, ali te organizacije još uvijek nemaju odgovarajući vidljivost, kao ni podršku crnogorskog društva i države, ni u materijalnom, ni u stručnom pogledu.
Značajan nedostatak predstavlja i činjenica da Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020, usvojena u martu 2016. godine ne prioritizuje političku reprezentaciju ove zajednice i uključivanje njenih pripadnika i pripadnica u javne poslove (res publica). Sa druge strane, NRIS kao strateški okvir EU do 2020. godine preporučuje da socijalna inkluzija Roma i Egipćana uključi, između ostalog, i aktivnu participaciju romske i egipćanske zajednice u javnom životu država.
Na kraju zaključujemo da je za punu afirmaciju prava manjina neophodan sistemski pristup koji će omogućiti efikasnije ostvarivanje i zaštitu prava manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica, a koji nadilazi normativne napore koje država preduzima. Posebno je značajno da lokalne samouprave preuzmu veću odgovornost za implementaciju lokalnih javnih politika, te da promovišu demokratsku kulturu i razvijaju proaktivan pristup prema multietničkom upravljanju.

Publikacija je dostupna ovdje, a objavljena je u okviru projekta "Osnažimo sistem za društvo jednakih prava" koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 

 


Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) informiše javnost da podaci koji se tiču rejtinga političkih partija, a kruže društvenim mrežama i privatnim porukama, nijesu rezultat našeg istraživanja. 

CEDEM uvijek sve svoje nalaze objavljuje javno i informiše građane i širu javnost putem medija. To je bio slučaj i sa našim poslednjim istraživanjem, čije smo nalaze predstavili na konferenciji za medije, u četvrtak, 13.avgusta.

Razumljivo je da rezultati istraživanja mogu biti korisni političkim partijama tokom predizborne kampanje, međutim zloupotreba našeg imena i falsifikovanje podataka, sa ciljem prikupljanja političkih poena, zaista nijesu način.

 

viber image 2020 08 18 22 09 17