Optimized FME 3097
 
Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je održao okrugli sto "Uloga medija u podsticanju građanske participacije u procesu donošenja odluka", sa ciljem analiziranja postojećeg stanja u oblasti građanske participacije posredstvom portala e-uprave i sačinjavanja seta preporuka za djelovanje medija i Ministarstva javne uprave radi većeg učešća građana u procesu donošenja odluka i podizanja svijesti o važnosti učestvovanja u ovom procesu. Okrugli sto je održan u hotelu CentreVille, a na njemu su  učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva i javne uprave.

Mediji imaju ključnu ulogu u informisanju pojedinaca, pružanje inkluzivne i kritične platforme za javni dijalog i raspravu i kreiranju politika koje će koristiti građanstvu. "Obavljanjem tri vrste uloga,  mediji kao diseminatori informacija o procesu donošenja odluka, sredstvo za obrazovanje o procesu donošenja odluka i platforma za oblikovanje javnog mišljenja mogu podsticati učešće građana u procesu donošenja odluka", naveo je Marko Pejović, programski menadžer u CEDEM-u.

Na sajtu www.euprava.me od 2015. godine postoji jedan posebna platforma - eParticipacija i obaveza Ministarstva javne uprave je da mjeri koliko institucije objavljuju pozive za javne rasprave, konsultacije, učešće u radnim grupama i javna obavještanja, a sa druge strane i komentare građana. "Proces je mnogo transparentniji nego što je to bilo nekada, jer na portalu eParticipacija se mogu vidjeti svi pozivi i javna obavještenja institucija javne uprave, kao i izvještaje koji ih prate", navela je Mirjana Begović, načelnica Direkcije za razvoj e-uprave u Ministarstvu javne uprave, i dodala da je "u periodu do 2018. godine bilo svega 4 komentara na nacrte i predloge zakona i strateških dokumenata od strane građana". Od aprila 2019. godine u funkciji je unaprijeđena verzija ovog sajta i u 2019. godini je bilo 179 javnih poziva, a u prvoj polovini 2020. godine broj javnih poziva je već 169.

Optimized FME 3081

 

U 2020. godini je putem ove platforme dostavljen samo 1 komentar, zbog čega je potrebno da mediji i civilni sektor više informiše građane putem svojih kanala komuniciranja, a sa druge strane veća agilnost institucija javne uprave jer se dešava da se izvještaj o sprovedenim javnim raspravama objavljuju kao poseban dio, što dodatno otežava pretragu. Međutim, Begović je navela da će u narednom periodu Ministarstvo javne uprave uložiti dodatne napore na edukaciji službenika i sređivanju dostupnih sadržaja na ovom portalu, ali i apelovala na predstavnike civilnog društva da se pretplate na objavljivanje javnih poziva, kako bi putem maila dobijali informacije o održavanju javnih rasprava. 

Portal e-peticije će u narednom periodu biti unaprijeđen, jer je jedan od najčešćih problema u prethodnom periodu odnosio na upućivanje peticija za pitanja koja nijesu u nadležnosti Vlade, zbog čega će unaprijeđena verzija ovog portala obuhvatati i nadležnosti lokalnih samouprava. 

Begović se osvrnula na portal Sistem48 koji je dostupan u nekoliko gradova Crne Gore, putem kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za izdavanje dokumenata, kao i prijaviti probleme iz nadležnosti službi, organa i preduzeća lokalne samouprave. 

Ključni izazovi u procesu e-participacije je nezainteresovanost građana, nedovoljna promocija, nedovoljno poznavanje IT alata, propusti u procedurama obajvljivanja, dok su preporuke podizanje svijesti građana, edukacija građana za korišćenje IT alata, promocija, edukacija službenika u javnim upravama i administratora. 

Nakon izlaganja predstavnice Ministarstva javne uprave, učesnici okruglog stola su svojim komentarima doprinijeli sačinjavanju preporuka za medije i Ministarstvo javne uprave. 

Preporuke za Ministarstvo javne uprave: 1) objavljivanje dokumenata mora biti pristupačno za sve, uz pažnju na ALT tekst; 2) dodatno poraditi na SEO optimizaciji; 3) proaktivna uloga Ministarstva javne uprave i promocija servisa u saradnji sa svim relevantnim akterima, sa posebnim akcentom na društvenim mrežama; 4) web stranice odnosno portali moraju biti user friendly; 5) dodatno poraditi na edukaciji službenika, posebno onih koji su zaduženi za odgovaranje na komentare; 5) veće uvažavanje komentara na javnim raspravama podstaknu će građane na učestvovanje.

Preporuke za medije: 1) proaktivno plasiranje informacije koje se tiču procesa donošenja odluka i promovisanje mehanizama putem kojih građani mogu doprinijeti boljim javnim politikama; 2)zajedno s nevladinim organizacijama, istraživačkim organizacijama ili institucijama javne uprave, mogu organizovati kampanje, skupove i druge aktivnosti koje bi podigle svijest građanstvu o procesu donošenja odluka; 3) efektivnom intervencijom medija velika je mogućnost da se građanima osigura dobrovoljno angažman u procesu donošenja odluka i na taj način poboljša kvaliteta strateških dokumenata na nacionalnom i lokalnom nivou i  4)mediji trebaju djelovati kao katalizator za podsticanje učešća građana u ovom procesu kako bi se odgovarajuće skupine prikupile za aktivnosti.

Okrugli sto je održan u okviru projekta “E-demokratija: građanska participacija u digitalnoj eri” koji CEDEM sprovodi uz podršku Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

 


Screenshot 2020 08 26 at 11.49.13

U Crnoj Gori je uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir za socijalnu inkluziju RE populacije. Ipak, iako su usluge Zavoda za zapošljavanje dostupne svim korisnicima, u praksi ne postoji dovoljna informisanost ove populacije o njihovim pravima. Takođe, visoka stopa nezapošljenosti ovih lica ukazuje da mogućnosti koje su predviđene za njihovo zapošljavanje nijesu dovoljno iskorišćene. 

Uključivanje društveno ranjivih grupa na tržište rada prepoznato je kao prioritet u svim strateškim dokumentima koji se bave pitanjima zapošljavanje i socijalne inkluzije. Saradnja između centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje, odnosno lokalnih biroa za zapošljavanje, što se posebno odnosi na razmjenu podataka između centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje i sa ciljem sprovođenja individualnog plana aktivacije, prepoznata je kao jedna od prioritetnih mjera u oblasti socijalne unkluzije RE populacije u više strateških dokumenata. Jedan od preduslova za unapređenje saradnje između lokalnih biroa rada i centara za socijalni rad jeste dalja decentralizacija u pružanju usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite. Osim toga, neophodno je razvijati mjere koje imaju za cilj radnu aktivaciju radno sposobnih korinika prava iz socijalne zaštite.

Kao jedan od zaključaka ove publikacije izdvaja se mjera kojoj treba posvetiti posebnu pažnju - podizanje samopouzdanja samim pripadnicima RE populacije, kako bi se podstakli da se aktivno uključe u rješavanje pitanja koja se tiču njihovog uključivanja na tržište rada, kao i obezbjeđivanje mjera za podsticanje samozapošljavanja ovih lica. Jedan od modela koji bi omogućio efikasno uključivanje na tržište rada RE populacije jeste razvoj socijalnog preduzetništva, koji se pominje u više strateških dokumenata, kao jedan od ciljeva. Međutim, do sada nijesu preduzimane konkretnije mjere za stvaranje uslova za djelotvorno funkcionisanje socijalnih preduzeća.

Publikacija je dostupna ovdje, a objavljena je u okviru projekta "Do socijalne, kroz ekonomsku i sigurnost i jednakost svih!" koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 


za sajt

 

Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM raspisuje konkurs za poziciju:

PROJEKTNI/A KOORDINATOR/KA

Nudimo kreativan posao u dinamičnom timu, sa mogućnošću napredovanja i proširivanja znanja i vještina. Početni radni ugovor je na godinu dana, uz probni rad od 2 mjeseca (puno radno vrijeme, 40 sati sedmično).

OPIS POSLA:

 • Pisanje projektnih aplikacija u skladu s propozicijama donatora i strategijom organizacije;
 • Vođenje projekata, planiranje i implementacija projektnih aktivnosti;
 • Angažovanje i rad sa projektnim saradnicima i partnerima;
 • Monitoring i evalucija projektnih aktivnosti i programa
 • Izvještavanje prema donatorima i menadžmentu;
 • Administracija i praćenje realizacije projekata;
 • Istraživački rad i pisanje analiza u oblasti djelovanja organizacije.

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 • Završen fakultet u oblasti prava ili političkih nauka (društvenih nauka);
 • Minimum 5 godina radnog iskustva na upravljanju projektima ili u civilnom sektoru;
 • Odlično poznavanje i korišćenje engleskog jezika (pismeno i usmeno);
 • Poznavanje rada na računaru-korišćenje MS Office paketa.

POŽELJNO JE DA KANDIDAT/KINJA POSJEDUJE:

 • Organizacione sposobnosti, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost;
 • Sposobnost rada u timu, kreativnost, fleksibilnost i dostupnost za putovanja;
 • Iskustvo u javnim nastupima;
 • Iskustvo u pisanju EU projekata;
 • Poznavanje standarda i politika u oblasti ljudskih prava i vladavine prava.


Ako posjedujete potrebne kvalifikacije, a želite da postanete dio uspješnog tima koji više od 20 godina radi na unapređenju demokratskih standarda u društvu, imate afiniteta ka istraživačkom radu, motivisani ste da aktivno doprinosite razvoju društva u cjelini, zalažete se za poštovanje ljudskih prava i vladavinu prava, želite da date svoj doprinos u evropskim integracijama Crne Gore, napišite kratko motivaciono pismo i pošaljite zajedno sa biografijom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 31. maja 2020. godine.


Publikacija Cover

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

 

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) objavio je publikaciju Uporedna analiza iskustava saradnje civilnog sektora i državnih institucija i tijela u procesu evropske integracije u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, uz set preporuka za poboljšanje mehanizama saradnje i dijaloga u tim državama.

CEDEM je, u okviru projekta Edukacijom i dijalogom do EU, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave, u saradnji sa uglednim profesorima Univerziteta Crne Gore, Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta u Beogradu, sproveo uporednu analizu iskustava civilnog sektora i državnih institucija i tijela u procesu evropske integracije, sa ciljem promovisanja sinergije, međusektorske saradnje i dijaloga između civilnog sektora i državnih institucija i tijela, ali i razvoja novih modela konsultacija i saradnje u konkretnim oblastima.

Publikacija predstavlja analizu institucionalnog, zakonodavnog i društvenog okvira saradnje tri države sa civilnom sektorom, koja sadrži smjernice za povećanje demokratskih kapaciteta institucija, odnosno, demokratizaciju društva uopšte.