Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

 

justicemonitoringU organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i AIRE Centra iz Londona, u hotelu "Ramada" u Podgorici, održana je konferencija povodom predstavljanja Finalnog izvještaja o monitoringu krivičnih suđenja. Izvještaj predstavlja ključni rezultat projekta "Monitoring pravosudnog sistema Crne Gore" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a koji ima za cilj da doprinese izgradnji odgovornog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori koje će biti u stanju da odgovori na potrebe građana. 


vladan wfdVladan Simonović, Predsjednik Upravog odbora CEDEM-a, učestvovao je na Svjetskom forumu za demokratiju koji je održan 05 - 11. oktobra 2012  u Strazburu. Delegaciju Crne Gore sačinjavaloje 20-ak predstavnika političkih partija, državnih organa, NVO, nezavisnih medija i drugih djelova civilnog sektora.


CEDEMGrađanska alijansa (GA) i Centar za demokratiju I ljudska prava (CEDEM) žele da informišu javnost o svojoj ocjeni nedavno održanih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.Smatramo da su izbori protekli u demokratskoj atmosferi ,uz poštovanje fundamentalnih prava i preporuka i standarda OEBS-a i Savjeta Evrope, ali da postoje oblasti u kojima izbornu praksu treba dodatno unaprijediti sa ciljem izgradnje neophodnog povjerenja u izborni proces. Ovi izbori su takođe pokazali da pojedine političke partije i dalje pokazuju nespremnost da prihvate standarde razvijenih demokratija kada je u pitanju ukupan izborni proces.


ECU organizaciji Evropske komisije i Fondacije za otvoreno društvo, održana je Konferencija Mreže gradonačelnika za bolji pristup EU fondovima za inkluziju Roma (MERI),  od 11/12.oktobra, u Budimpešti. Konferencija je bila posvećena prezentaciji iskustava u korištenju fondova EU za inkluziju Roma u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.