Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

U organizaciji CEDEM-a, uz podršku Švedskog Helsinškog Komiteta za ljudska prava održan okrugli sto na temu: Zaštita od diskriminacije – Uslov za pridruživanje Evropskoj Uniji.

Učesnici na okruglom stolu: predstavnici nevladinih organizacija, Ministarstva pravde i medija.


U organizaciji CEDEM-a, OEBS-a, AIRE Centra iz Londona i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije održan je seminar na temu: Novo antidiskriminaciono zakonodavstvo i evropski zakonodavni standardi. Seminar su otvorili: ambasadorka Paraschiva Badescu, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, prof. dr Srđan Darmanović, predsjednik CEDEM-a i Biljana Braithwaite, AIRE Centar, London.

Predavči na skupu su bili: Sabahudin Delić, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava; Nasrin Khan, ekspert ODIHR-a; Adam Weiss, advokat, AIRE Centar, London i Marijana Laković, zamjenica Ombudsmana.


U organizaciji CEDEM-a, Ministarstva pravde, AIRE Centra iz Londona i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije uz podršku IMG-a, održan je seminar na temu: Reforma prekršajnog sistema – Evropska konvencija o ljudskim pravima i crnogorsko zakonodavstvo i praksa.

Predavači na skupu su bili: Miraš Radović, ministar pravde Crne Gore, Branka Lakočević, pomoćnica ministra pravde, Nuala Mole, direktor AIRE Centra, London, Simone Ginzburg, Visoko vijeće BiH i Srđan Spaić, savjetnik predsjednika Vlade.

Učesnici su bili: sudije i predsjednici Vijeća za prekršaje i područnih organa, osnovnih sudova CG, predstavnici Ministarstva pravde, Ombudsmana, Visokog vijeća BiH i advokati.


U organizaciji CEDEM-a, uz podršku Balkan Trust for Democracy, održan je seminar na temu: Novo antidiskriminaciono zakonodavstvo i evropski zakonodavni standardi.

Doc. dr Miloš Bešić je predstavio CEDEM-ovo istraživanje javnog mnjenja o percepciji diskriminacije u Crnoj Gori. Predavači na skupu su bili: Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Zoran Pažin, državni agent Crne Gore pred Evropskih sudom za ljudska prava u Strazburu, Goran Miletić, Civil rights defenders, Beograd i Siniša Bjeković, Centar za ljudska prava, Pravni fakultet, Podgorica.

Učesnici seminara su bili predstavnici NVO-a.


U organizaciji CEDEM-a, uz podršku Human European Consultancy iz Holandije, održana je konferencija na kojoj je predstavljen Izvještaj o zabrani diskriminacije u Crnoj Gori, u okviru projekta “Mapiranje zakonodavstva o zabrani diskriminacije i njenim institucionalnim okvirima u Turskoj i zemljama Zapadnog Balkana”. Panelisti na konferenciji su bili Maja Velimirović, saradnik CEDEM-a, Lila Farkas, pravni savjetnik u Human European Consultancy (Holandija) i Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a. Učesnici na konferenciji su bili predstavnici nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnici ministarstva i sindikata Crne Gore. Oni su u debati iznijeli probleme u oblasti diskriminacije u Crnoj Gori i mogućnosti njihovog  prevazilaženja.