Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate u vezi sa "Evropskom konvencijom o ljudskim pravima" organizovan je od strane Savjeta Evrope, AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) Centra iz Londona, Centra za obuku sudija Republike Crne Gore i CEDEM-a.
Na seminaru se govorilo o potrebi reforme krivicnog zakonodavstva u Crnoj Gori u duhu Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Projekat je podržan od Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, Vestminsterske fondacije za demokratiju, Savjeta Evrope, Evropske agencije za rekonstrukciju, Instituta za otvoreno društvo i Konrad Adenauer fondacije.


Seminar za crnogorske advokate u vezi sa "Evropskom konvencijom o ljudskim pravima" organizovan je od strane Savjeta Evrope, Advokatske Komore Republike Crne Gore i CEDEM-a.
Na seminaru se govorilo o odnosu EKLJP i domacih zakona i prakse.
Projekat je podržao Savjet Evrope.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate u vezi sa "Evropskom konvencijom o ljudskim pravima" organizovan je od strane Savjeta Evrope, AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) Centra iz Londona, Centra za obuku sudija Republike Crne Gore i CEDEM-a.
Na seminaru se govorilo o razlicitim aspektima gore navedenog prava u vezi sa EKLJP i domacim zakonima i praksom.
Projekat je podržan od Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, Vestminsterske fondacije za demokratiju, Savjeta Evrope, Evropske agencije za rekonstrukciju, Instituta za otvoreno društvo i Konrad Adenauer fondacije.


Seminar za crnogorske sudije, tu žioce i advokate u vezi sa "Evropskom konvencijom o ljudskim pravima" organizovan je od strane Savjeta Evrope, AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) Centra iz Londona, Centra za obuku sudija Republike Crne Gore i CEDEM-a.
Na seminaru se govorilo o razlicitim aspektima gore navedenog prava u vezi sa EKLJP i domacim zakonima i praksom.
Projekat je podržan od Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, Vestministerske fondacije za demokratiju, Savjeta Evrope, Evropske agencije za rekonstrukciju, Instituta za otvoreno društvo i Konrad Adenauer fondacije.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate u vezi sa »Evropskom konvencijom o ljudskim pravima« organizovan je od strane Savjeta Evrope, AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) Centra iz Londona, Centra za obuku sudija Republike Crne Gore i CEDEM-a.
Na seminaru se govorilo o različitim aspektima gore navedenog prava u vezi sa EKLJP i domacim zakonima i praksom.
Projekat je podržan od Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, Vestminsterske fondacije za demokratiju, Savjeta Evrope, Evropske agencije za rekonstrukciju, Instituta za otvoreno društvo i Konrad Adenauer fondacije.