Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

DSC00342PredstavljamoGodišnji izvještaj koji sadrži sumarni prikaz svih aktivnosti koje smo realizovali u proteklih godinu dana, sa posebnim fokusom na programsko i finansijsko izvještavanje o realizovanim projektima. Izvještaj sadrži i pregled realizovanih istraživanja, objavljenih publikacija i izvještaja, kao i podatke o učešću predstavnika CEDEM-a na stručnim skupovima i seminarima u zemlji i inostranstvu.