Evroatlanske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje prijedloga praktične politike i sažetka prijedloga praktične politike (kroz Policy Papere) (pod nazivom) u vezi sa NATO integracijom Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a su često i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.


 

U Podgorici je 15. oktobra 2009. potpisan Memorandum o saradnji između 14 nevladinih organizacija i Ministarstva za evropske integracije. Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) jedan je od potpisnika Memoranduma koji predstavlja želju i saglasnost NVO-a i Ministarstva da svoju komunikaciju i saradnju urede i zasnivaju na principima: partnerstva, transparentnosti, odgovornosti, međusobnog informisanja i nezavisnosti nevladinih organizacija. Predviđeno je da se saradnja odvija u sledećim oblastima:

  • Sprovođenje reformi neophodnih za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji
  • Jačanje administrativnih kapaciteta zemlje za usklađivanje zakonodavstva sa Acquis   communautaire-om;
  • Sprovođenje Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pridruživanja Crne Gore EU;
  • Priprema za korišćenje pretpristupnih fondova;
  • Razvoj ekonomske i socijalne kohezije;
  • Očuvanje prirodne i kulturne baštine, zaštita okoline i održivi razvoj.

U okviru realizacije MtM programa, predstavnici projektnog tima PGF projekta u Crnoj Gori i predstavnici lokalnih samouprava (Berane, Herceg Novi i Nikšić) učestvovali su u studijskoj posjeti PGF partnerima u Mađarskoj i Slovačkoj, koju je organizovao Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte, od 27-30.novembra 2011. Studijska posjeta je organizovana sa ciljem da PGF partnerima i predstavnicima lokalnih samouprava neposredno približi iskustva zemalja članica Evropske unije u rješavanju problema socijalne inkluzije romske populacije, da otvori prostor za potencijalna partnerstva i promoviše primjere dobre prakse u ovoj oblasti. Pored predstavnika iz Crne Gore, u studijskog posjeti su učestvovali i PGF timovi iz Srbije i Makedonije.


Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM, u partnerstvu sa organizacijama U.N.O.Libertask i Humanitarac i u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, realizuje projekat “PGF Crna Gora”. Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i ima za cilj da osnaži romske organizacije za aktivnije učešće u korišćenju EU fondova i veće uključivanje u procese donošenja odluka. U cilju pružanja neposredne podrške subjektima koji rade na pitanjima socijalne inkluzije, predviđeno je formiranje tima od 15 saradnika, za pružanje usluga pripreme projekata inkluzije Roma i drugih ranjivih društvenih grupa, finansiranih iz EU fondova. Angažman PGF saradnika/ca će biti adekvatno vrednovan.


U okviru realizacije regionalnog projekta „Zastupanje politika „priliva mozgova“ usmjerenih na reintegraciju visokoškolovanih povratnika u zemljama Zapadnog Balkana“, projektni tim CEDEM-a predstavlja Policy Paper na temu: "Reintegracija viskoskolovanih povratnika u Crnu Goru - izazovi i mogucnosti". Ovaj projekat je podrzan od strane Balkanskog fonda za demokratiju.


PGF-Obuka

 

U organizaciji CEDEM-a u Bečićima 24 – 25. marta održana je dvodnevna obuka za pisanje prijedloga projekata finansiranih od strane Evropske unije. Obuka se realizuje u okviru projekta „PGF Crna Gora", podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte, a u okviru MtM programa (Making the most of EU funds for Roma).


euProjekat Monitoring pravosudnog sistema u Crnoj Gori se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u trajanju od 18. mjeseci počevši od februara 2011.

Opšti cilj ovog projekta je da podstakne odgovorno, profesionalno, efikasno i transparentno pravosuđe u Crnoj Gori koje će biti u stanju da odgovori na potrebe građana.