Centar za demokratiju i ljudska prava, održao je tri radna sastanak u okviru projekta "Unapređenje praksi lokalnih medija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala", koji je finansijski podržala Ambasade SAD u Podgorici.

Vjerujući da saradnja predstavnika sistema pravosuđa na lokalnom nivou, sa jedne strane i medija, civilnog sektora i aktivnih građana, sa druge strane, može dovesti do sinergije njihovih potencijala koje bi rezultiralo kvalitetnim izvještavanjem o krivičnom pravosuđu i adekvatnom informisanju javnosti, sastanci su se održali u Baru, Kotoru i Beranama. 

Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga među navedenim akterima, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog izvještavanja o slučajevima krivičnog pravosuđa, istovremeno kreirajući sliku pravosudnih organa kao otvorenih i spremnih aktera za saradnju sa medijima i organizacijama civilnog društva.

Radnim sastancima su prisustvovali rukovodioci osnovnih državnih tužilaštava i  PR osnovnih sudova iz navedenih gradova, uz sve predstavnike medija koji djeluju na lokalnom i nacionalom nivou iz ovih gradova.

Sastanci su protekli u veoma konstruktivnoj razmjeni mišljenja. Predstavnici instutucija pravosuđa su predstavili postojeće prakse i instrumente komunikacije sa medijima, dok su mediji govorili o saradnji sa navedenim institucijama. Konstatovano je da je saradnja PR tužilaštva i medija na visokom nivou i da su tužioci uvijek dostupan medijima, u cilju boljeg izvještavanja medija o krivičnom pravosuđu. Sa druge strane, uspostavljen je kontakt između PR osnovnih sudova i predstavnika medija.

Ocijenjeno je da je da je potrebno raditi na povjerenju sa obije strane što bi rezultiralo poboljšanom saradnjom, ali i da je saradnja značajno poboljšana donošenjem novim zakonskih propisa 2015.godine. Imajući u vidu rok za davanje povratne informacije od strane pravosudnih institucija, koji je tri dana, predstavnici medija su predložili skraćivanje tog roka, ukoliko se radi o veoma aktuelnom događaju koji je pod lupom javnosti. Određeni broj novinara je naveo da se ubuduće izbjegava selektivnost pri davanju informacija i da svaki medij dobije identične informacije o određenom događaju, što bi rezultiralo smanjenjem špekulacija od strane novinara. Takođe, predstavnici sistema pravosuđa naglasili su važnost poznavanja terminologije, ali i nadležnosti određenih tijela, posebno imajući u vidu o događajima sa kojih novinari informišu sa lice mjesta.


Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM sprovodi medijski projekat „Unapređenje praksi lokalnih medija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“ uz finansijsku podršku ambasade SAD-a u Crnoj Gori kroz Program profesionalizacije medija, čiji je cilj doprinos evroatlanskim integracijama Crne Gore, kroz povećanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u oblasti korupcije i organizovanog kriminala.

Svrha projekta je jačanje kapaciteta lokalnih novinara, koje bi rezultiralo profesionalnijim pristupom istraživačkom procesu i kredibilnim izvještavanjem u oblasti korupcije i organizovanog kriminala.

S tim u vezi, održana je prva obuka za 10 novinara u Pljevljima, Kotoru, Ulcinju, Bijelom Polju i Baru. Trener na obuci je bila g-đa Mirjana Jevtović, istraživački novinar Insajdera. Ova aktivnost je omogućila medijskim profesionalcima da pišu i stvaraju priče tačno i bez senzacionalizma o slučajevima zločina, uključujući organizovani kriminal i korupciju. Trening je bio posvećen istraživačkim novinarskim tehnikama, uključujući korištenje on-line istraživačkih alata, prikupljanje podataka, istraživačko intervjuisanje, pisanje i provjeru istražnih izvještaja, te korištenje Zakona o slobodi pristupa informacijama. Pored g-đe Jevtović, predavač na obuci je bio i Duško Vuković, nezavisni medijski ekspert, koji je govorio o praktičnom korišćenju etičkog kodeksa i važnosti njegove primjene  pri izvještavanju o ovim procesima. 

Obuka o istraživačkom novinarstvu u praksi i primjeni Etičkog kodeksa, bila je osnov za početak dvomjesečnog istraživačkog procesa tema koje su polaznici odabrali, uz podršku mentora koji bi u kontinuitetu pratio njihov rad.